Hledat

Drobečková navigace

Mimořádné opatření > Pro rodiče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci a v souladu s rozhodnutím MŠMT proběhne v letošním roce zápis do prvních tříd v odlišném režimu. Děti k zápisu do školy nepřijdou.

 

Zákonní zástupci mají možnost:

  1. Stáhnout si ze stránek školy požadované formuláře, které v den zápisu přinesou do školy již vyplněné spolu s rodným listem dítěte a svým OP.
  2. Zaslat vyplněné formuláře opatřené elektronickým podpisem na mailovou adresu školy (zsdasice@volny.cz), není možné je zaslat jen jako oskenovanou přílohu bez elektronického podpisu - v případě nejasnosti s touto formou kontaktujte telefonní číslo: 739593160.
  3. Zaslat formuláře opatřené elektronickým podpisem včetně skenu rodného listu dítěte a OP zákonného zástupce do školy datovou schránkou (č. datové schránky ZŠ Dašice: M3wnhvi) - v tomto případě zákonný zástupce již k zápisu přijít nemusí. Termín zaslání nejdéle do 14. dubna 2020, aby mohl být zpracován v řádném termínu seznam přijatých žáků.
  4. V případě, že rodiče nemají možnost si formuláře vyplnit před zápisem, nic se neděje, vyplní potřebné dokumenty v den zápisu a předem stanoveném čase v budově školy.

Formuláře ZDE: Zápisní_list , Žádost_o_přijetí , ŠD_Přihláška

Poznámka: modře označené části textu ve formulářích zákonní zástupci nevyplňují.

Rozhodně prosíme, abyste se zaregistrovali v registračním formuláři viz. níže - elektronický registrační formulář, kde si vyberete příslušný čas Vaší návštěvy ve škole. Pokud nemáte možnost se takto registrovat, zavolejte prosím na telefonní číslo 739 593 160, abychom si domluvili konkrétní čas Vaší návštěvy školy v den zápisu.  

Ve škole bude více oddělených míst. Zákonní zástupci budou do budovy vpuštěni v souladu s aktuálním nařízením pouze s rouškou a v omezeném počtu - podle volných zápisových míst a předem stanovených časů.

V případě, že budou rodiče žádat o odklad a mají již všechny potřebné doklady k jeho vyřešení, vezmou je s sebou k zápisu.

Rodiče, kteří nestihli zajistit potřebná doporučení k odkladu, budou podle info PPP Pardubice k šetření zváni v co nejbližších termínech po uvolnění současného režimu karantény. Šetření budou probíhat celé letní prázdniny.

Termín zápisu se nemění, jen upravujeme čas. Zápis bude probíhat 3. dubna 2020 v době mezi 10.00 a 17.00 hodinou v budově ZŠ Dašice.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (pěstoun, pověřená osoba, ..), je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě v procesu zápisu zastupovat.

 

Zápis je určen k podání žádosti o přijetí k plnění povinné školní docházky dětí narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Dítě, které dosáhne šestého roku věku až v době od září 2020 do konce června 2021, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad školní docházky o jeden rok může povolit ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů, která musí být předložena v době zápisu a která musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Zákonný zástupce dítěte s sebou k zápisu přinese a předloží:

  • Občanský průkaz, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Rodný list dítěte

  

Kritéria pro přijímání žáků:

  1. Žák má trvalé bydliště ve spádové obci Dašice (Dašice, Zminný, Pod Dubem, Prachovice, Kostěnice, Lány u Dašic) - 3  body
  2. Žák má trvalé bydliště v jiné než spádové obci (Hostovice, Úhřetická Lhota, Moravanský, …) - 2 body

Údaj o mís­­tu trvalého po­by­­tu ob­­ča­­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­­ča­­na ve­­dená v infor­­mačním sys­­té­­mu evi­­den­­ce obyva­­tel ja­ko evi­­denční ad­re­sa je­ho po­by­­tu. U cizin­­ce pod­le § 20 záko­­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­­to po­by­­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­­ré pro­­káže příslušným platným dokla­­dem.)

  1. Věk dítěte -1 bod
  2. V případě naplnění kapacity a rovnosti bodů rozhodne o přijetí dítěte los

Další podmínkou provedení zápisu je dodání vyplněných dokladů.

Do prvního ročníku bude přijato pro školní rok 2020/2021 maximálně 40 žáků. 

Sezná­­mení s ­­výsledkem zápi­­su: Roz­hodnutí o při­je­tí je ozná­­­meno zve­řejněním sezna­­­mu při­ja­tých dětí ve vestibulu hlavní bu­­­dovy a na we­­­bových strán­­­kách ško­ly. Seznam bu­­­de zve­řejněn obě­­­ma způ­s­o­­­by nejméně po do­bu 15 dnů. Předpoklá­d­aný ter­mín zve­řejnění je v na­ší ško­le stano­­­ven na: čtvrtek 16. dub­na 2020 – čtvrtek 14. květ­na 2020.

V ­­­sezna­­­mu budou dě­­­ti uve­­­de­­­ny pod regis­trační­­­mi čís­ly. Pro ty­­­to úče­ly bu­­­de kaž­d­é­­­mu dí­t­ě­­­ti při zápi­­­su při­­­děl­­­eno regis­trační čís­lo.

O při­je­tí dí­t­ě­­­te bu­­­de v soula­­­du s § 67 odst. 2 záko­­­na č. 500/2004 Sb., správního řá­­­du vy­­­ho­­­to­­­veno pí­­­sem­né roz­hodnutí, kte­­­ré bu­­­de sou­­­čás­­­tí spi­­­su dí­t­ě­­­te ve ško­le. Při­ja­­­tým dě­­­tem ne­bu­­­de roz­hodnutí v pí­­­sem­né po­­­do­­­bě do­ru­­­čováno, ro­­­di­­­če mo­hou požá­d­at o vy­­­­­dání jeho stejnopisu v kan­­­ce­láři ředitelky ško­ly.

Všech­­­ny potřebné for­­­muláře bu­­­dou k ­­­dispo­zi­­­ci i u zápi­­­su.

Zákonným zástupcům dětí doporučujeme seznámit se s Desaterem pro rodiče – viz následující dokument.

 Mgr. Lada Morávková, ředitelka školy

Elektronický registrační formulář:

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost elektronické rezervace určitého času začátku zápisu Vašeho dítěte na naší škole. Vyberte si v níže uvedeném formuláři konkrétní čas a proveďte rezervaci na jméno dítěte, které půjde k zápisu. Další údaje (tel. číslo a e-mailová adresa) vyplňujete již svoje. Rezervaci můžete provést nejpozději do čtvrtka 2. 4. 2020.  

 

1.skupina 2 skupina
REZERVACE REZERVACE

 dodatek_k_plakátu_-_nabídka_naší_školy.jpg

desatero_pro_rodiče