Hledat

Drobečková navigace

Aktuality > Pro rodiče > Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně

Jméno a příjmení (titul):  Mgr. Světla Svatoňová

Funkce:  učitelka, výchovná poradkyně

Kontakty:

Konzultační hodiny pro školní rok 2019/2020:

 • úterý – 12.25 – 13.00 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • čtvrtek – 9.00 – 9.30 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • pro rodiče individuálně předem sjednané termíny (telefonicky či písemně) dle potřeby

 

DOKUMENTACE:

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 1. Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 1. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 1. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 1. Volba povolání:

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ:

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školskou výstavu Schola Bohemia

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ ve školním roce 2019/2020: 

- uchazeči, tj. vycházející žáci mají možnost podat si DVĚ přihlášky

- přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s pololetním vysvědčením, prospěch na obou přihláškách bude žákům školou VYPLNĚN 

- za pomoci výchovné poradkyně si žáci vyplní ve škole vzor formuláře přihlášky

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

------------------------------------------------------------------------------------

z webových stránek Cermatu uvádím tyto důležité informace:

nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

 

 

1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------

 VŠECHNY důležité informace a odkazy naleznete na:

https://prijimacky.cermat.cz

 ---------------------------------------------------------------------------

další důležité informace:

 • ZPŮSOB vyplňování tiskopisů přihlášek bude žákům i zákonným zástupcům VČAS VYSVĚTLEN !

- v PLATNOSTI  nadále  ZŮSTÁVÁ  možnost PODÁNÍ  DVOU přihlášek v PRVNÍM kole přijímacího řízení (v DALŠÍCH  kolech POČET přihlášek NENÍ omezen), VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ SEZNAMU přijatých uchazečů ve lhůtě stanovené (žákům bude termín sdělen VP) a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům, po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem přijatým uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů ode dne oznámení o PŘIJETÍ a možnost uplatnění zápisového lístku jen JEDNOU (lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem NÁSLEDUJÍCÍM PO DNI ZVEŘEJNĚNÍ seznamu přijatých uchazečů)

- VÝJÍMKOU UPLATNĚNÍ zápisového lístku PODRUHÉ jsou případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek VZÍT ZPÁTKY a UPLATNIT ho na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ, tj. chce ho uplatnit na škole na kterou byl přijat na základě ODVOLÁNÍ 

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou(včetně konzervatoře) a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

- také ZŮSTÁVÁ v PLATNOSTI  TERMÍN pro přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení do oborů s TALENTOVOU zkouškou v LEDNU 2020 a do oborů KONZERVATOŘÍ  rovněž v lednu 2020 (+ jednotné přijímací zkoušky z ČJ, MA)

 - ve školním roce 2019/20 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou BUDE KONAT vždy ( s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) JEDNOTNÁ přijímací zkouška z ČESKÉHO jazyka a z MATEMATIKY

 - JEDNOTNÉ přijímací zkoušky se budou konat v PRVNÍM kole přijímacího řízení v termínech  14. a 15. dubna 2020, náhradní termíny jsou stanoveny na 13. a 14.5.2020 - pro ČTYŘLETÉ obory vzdělání a 16. a 17. dubna 2020, náhradní termíny 13. a 14.5.2020 pro šestiletá a osmiletá studia).

důležité informace:

 • každý UCHAZEČ KONÁ JEDNOTNOU ZKOUŠKU DVAKRÁT- a to: 
 • v PRVNÍM stanoveném termínu na škole UVEDENÉ na PŘIHLÁŠCE na PRVNÍM pořadí, ve DRUHÉM stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na DRUHÉM pořadí

- z výše uvedeného je zřejmé, že přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ("CERMAT")

- uchazeč, který pro vážné důvody NEMŮŽE přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji NEÚČAST PÍSEMNĚ NEJPOZDĚJI DO TŘÍ dnů OMLUVÍ řediteli dané školy, ve které měl zkoušku konat, KONÁ zkoušku v NÁHRADNÍM termínu(viz výše uvedené)

 • v rámci kritérií přijímacího řízení MŮŽE ředitel školy rozhodnout o konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky, přičemž STANOVÍ pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení DVA termíny jejího konání-
 • ŠKOLNÍ přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení se pro obory s MATURITNÍ zkouškou budou konat ve stanovených a zveřejněných termínech v dané škole (od 12.4.2020)
 • INFORMACE o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů ZVEŘEJNÍ ředitel školy pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení  NEJPOZDĚJI k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení - INFORMACE musí BÝT zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup
 • DALŠÍ kola přijímacího řízení:
 • POČET přihlášek NENÍ omezen, na přihlášku vyplňuje uchazeč pouze JEDNU zvolenou střední školu, uchazeči NEBUDOU konat JEDNOTNÉ přijímací zkoušky a ZPŮSOB hodnocení uchazečů stanoví ředitel střední školy
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-VŠECHNY INFORMACE a KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ JEDNOTNÝCH přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/2020 jsou k dispozici na stránkách https://prijimacky.cermat.cz/

v NÍŽE přiložené PREZENTACI Krajského úřadu Pardubického kraje  

níže  jsou dále uvedeny:

PREZENTACE k výsledku maturitních zkoušek v loňském školním roce a v jedné z prezentací jsou uvedeny studijní a učební obory, ve kterých bude žákům , za splnění daných podmínek studia, poskytováno STIPENDIUM

všechny PREZENTACE  JSOU k dispozici i na webových stránkách a PORTÁLU Krajského úřadu Odboru školství Pardubického kraje

-----------------------------

 PREZENTACE:

 Prijimaci_rizeni_2019_20

 Stipendia_19_20

 Vysledky_MZ_2019

 --------------------------------------------------------------------------

- v LEDNU 2020 podá výchovná poradkyně v rámci konzultačního odpoledne a třídních schůzek na ZŠ rodičům vycházejících žáků informace k přijímacímu řízení a k VYPLŇOVÁNÍ  přihlášek, rodičům budou rovněž vydány zápisové lístky (občanský průkaz NUTNO vzít s sebou)

- vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od výchovné poradkyně

- v průběhu 1. pololetí se v případě zájmu žáci 9. ročníku zúčastní exkurze na IPS Úřadu práce v Pardubicích a dále budou podle možností ZŠ případně zorganizovány exkurze na vybrané SŠ, SOU

 -------------------------------------------------------------------------

NEPŘIJETÍ uchazeče:

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 ---------------------------------------------------------------------------------------

S volbou povolání  mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

- Každý žák OBDRŽEL od VP 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních oborů)

- VP bude vycházející žáky informovat o stránkách CERMATU a MPSV a o odkazech, na nichž budou uvedeny aktuální a důležité informace, které se budou týkat přijímacího řízení, a o kritériích přijímacího řízení , zároveň budou s žáky probrány PREZENTACE KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Úřad práce - Informační a poradenské středisko pro volbu po volání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)

 

Další akce ÚP:

- IDEON – výstava Schola Bohemia- prezentace SOŠ, SOU a oborů – listopad 2019

 • Úřad práce v Pardubicích - výstava škol a oborů pro žáky z nižších ročníků ZŠ

Všechny TERMÍNY výše uvedených akcí jsou k dispozici na stránkách ÚP IPS Pardubice a žákům byly sděleny VP v rámci předávání materiálů a informací.

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách :

 1. MSMT.cz 
 2. Cermat.cz 
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky na SŠ:

! ve školním roce 2019/20 budou NOVÉ formuláře přihlášek !

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zapsala: Mgr. Světla Svatoňová, výchovná poradkyně ZŠ