Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro rodiče > Výchovné poradenství

Informace-výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - jméno, příjmení, funkce na ZŠ (titul): 

Mgr. Jana Vondroušová - funkce:  učitelka, výchovná poradkyně - práce s integrovanými žáky 

Mgr. Světla Svatoňová - - funkce: učitelka, kariérová  poradkyně - volba povolání 

 

Kontakty: 

Konzultační hodiny pro školní rok 2021/2022:

 • školský poradenský pracovník:
 • Mgr. Petra Outratová ( pracovník PPP Pardubice) - na ZŠ 1 krát v měsíci (úterý) v předem stanovených termínech
 • VP, KP na ZŠ - pro rodiče individuálně v předem sjednaném termínu (telefonicky či písemně) dle potřeby

 

DOKUMENTACE:

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 1. Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 1. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 1. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 1. Volba povolání: ve školním roce 2021/2022 bude zajišťovat KARIÉROVÁ poradkyně ZŠ:

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ:

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školské výstavy (Schola Bohemia aj.)

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ ve školním roce 2021/2022: 

AKTUÁLNÍ sdělení KÚ Odboru školství bylo kariérové poradkyni sděleno na setkání se zástupci SŠ dne 14.10.2021 a informace vychází z dosud známé a platné legislativy.

Vše podstatné je k dispozici v  níže uložené prezentaci KÚ Odboru školství Pardubického kraje: 

"Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022".

 

"ochutnávka" dosud platných ustanovení:  uchazeči, tj. vycházející žáci mají možnost podat si DVĚ přihlášky

 • přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s pololetním vysvědčením, prospěch na obou přihláškách bude žákům školou VYPLNĚN 
 • přihlášky na UMĚLECKÉ obory obdrží žáci na základě žádosti žáka či zákonného zástupce nejpozději v listopadu tak, aby stihli vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, tj. DO 30.11. 2021 na školu s UMĚLECKÝM oborem odeslat

- za pomoci výchovné poradkyně si žáci vyplní ve škole vzor formuláře přihlášky

- základní školy již NEposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

------------------------------------------------------------------------------------

z webových stránek Cermatu uvádím tyto důležité informace:

nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

 

 

1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz

 

 

 • Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

 • V dalších kolech přijímacího řízení NENÍ počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

 • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. 

  Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2021
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2022

  Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formuláři).

 • !!! Ve školním roce 2021/2022 jsou NOVÉ tiskopisy formuláře přihlášek a dochází ke ZMĚNĚ u VYPLŇOVÁNÍ kolonky "Jednotná zkouška !!!

 • Tiskopisy z předchozích let jsou PLATNÉ za podmínky DOPLNĚNÍ všech informací.

  Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

 • Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

 • Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ.

 • !!! Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, MUSÍ spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

  V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

  DŮLEŽITÉ shrnutí:
  - v případě přihlášky do oborů s TALENTOVOU zkouškou je nejzazší termín odevzdání přihlášky stanoven na 30.11.2021, pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1.3.2022 (platí pro školní rok 2021/22!)
 • Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích zkoušek a talentových zkoušek) stanoví školský zákon.
 • Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

  Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

  Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

  Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

  Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

 • Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

 • Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Tyto dokumenty vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. Specifkace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 • Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok:

  Úpravy podmínek uchazečů při přijímacím řízení upravují následující právní předpisy:

 • Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

  Školský zákon:

  Vyhlášky: 

 • Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku. Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky ukončí hodnocení uchazečů výsledků a na základě dosažených výsledků zveřejní pořadí uchazečů. Ředitelé SŠ zveřejní seznam PŘIJATÝCH uchazečů a NEpřijatým uchazečům ODEŠLE rozhodnutí o NEPŘIJETÍ v období od 22.dubna do 30.dubna. ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 PRACOVNÍCH dnů ode dne doručení rozhodnutí(i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle DOSAŽENÉHO počtu bodů).

 • Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky. 

 • Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

  Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. 

  Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

 ----------------------------------------------------------------------------

 VŠECHNY důležité informace a odkazy naleznete na:

https://prijimacky.cermat.cz

 ---------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ důležité a shrnující informace:

 • ! ZPŮSOB vyplňování tiskopisů přihlášek bude žákům i zákonným zástupcům VČAS VYSVĚTLEN !
 • v PLATNOSTI  nadále  ZŮSTÁVÁ:
 • možnost PODÁNÍ  DVOU přihlášek v PRVNÍM kole přijímacího řízení (v DALŠÍCH  kolech POČET přihlášek NENÍ omezen)
 • VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ seznamu PŘIJATÝCH uchazečů ve lhůtě stanovené (žákům bude termín sdělen VP) a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům
 • po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem (ZL) PŘIJATÝM uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů, lhůta pro odevzdání ZL ZAČÍNÁ běžet dnem NÁSLEDUJÍCÍM  PO dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ode dne oznámení o PŘIJETÍ
 • možnost uplatnění zápisového lístku jen JEDNOU

- VÝJÍMKOU UPLATNĚNÍ zápisového lístku PODRUHÉ jsou případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek vzít ZPÁTKY a UPLATNIT ho na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ, tj. chce ho uplatnit na škole na kterou byl přijat na základě ODVOLÁNÍ 

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou(včetně konzervatoře) a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

-TERMÍNY konání přijímacích zkoušek:

 A) - ve školním roce 2021/22 se v PRVNÍM kole přijímacího řízení se TALENTOVÁ zkouška bude konat:

do oborů Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2.ledna do 15.února 2022 (+JPZ se budou konat v daných termínech v dubnu 2022

- do oborů s TALENTOVOU zkouškou - ostatní obory: v období od 2.ledna do 15.února 2022 

 • do oborů KONZERVATOŘÍ: v období od 2.ledna do 31.ledna 2022  

 B) - ve školním roce 2021/22 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou BUDE KONAT vždy ( s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) z ČESKÉHO jazyka a z MATEMATIKY

 

 - TERMÍNY konání JPZ v PRVNÍM kole přijímacího řízení:  

 - pro ČTYŘLETÉ studijní obory vzdělání: 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11.5.2022 

 - pro šestiletá a osmiletá G19. a 20. dubna 2022, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11.5.2022.

důležité informace:

 • každý UCHAZEČ MŮŽE konat JEDNOTNOU ZKOUŠKU DVAKRÁT- a to: 
 • v PRVNÍM stanoveném termínu na škole UVEDENÉ na PŘIHLÁŠCE na PRVNÍM místě, ve DRUHÉM stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na DRUHÉM místě 

- z výše uvedeného je zřejmé, že přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ("CERMAT")

- uchazeč, který pro vážné důvody NEMŮŽE přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji NEÚČAST PÍSEMNĚ NEJPOZDĚJI DO TŘÍ dnů OMLUVÍ řediteli dané školy, ve které měl zkoušku konat, KONÁ zkoušku v NÁHRADNÍM termínu(viz výše uvedené)

 • v rámci kritérií přijímacího řízení MŮŽE ředitel školy rozhodnout o konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky, přičemž STANOVÍ pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení DVA termíny jejího konání-
 • ŠKOLNÍ přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení se pro obory s MATURITNÍ zkouškou budou konat ve stanovených a zveřejněných termínech v dané škole 
 • INFORMACE o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů ZVEŘEJNÍ ředitel školy pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení  NEJPOZDĚJI k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení - INFORMACE musí BÝT zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup
 • DALŠÍ kola přijímacího řízení:
 • POČET přihlášek NENÍ omezen, na přihlášku vyplňuje uchazeč pouze JEDNU zvolenou střední školu, uchazeči NEBUDOU konat JEDNOTNÉ přijímací zkoušky a ZPŮSOB hodnocení uchazečů stanoví ředitel střední školy
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-VŠECHNY INFORMACE a KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ JEDNOTNÝCH přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 jsou k dispozici na stránkách :

https://prijimacky.cermat.cz/

a dále v NÍŽE přiložené PREZENTACI Krajského úřadu Pardubického kraje  

(PREZENTACE  JSOU k dispozici i na webových stránkách a PORTÁLU Krajského úřadu Odboru školství Pardubického kraje !!!)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 PREZENTACE KÚ Odboru školství Pardubického kraje: 

Prijimaci_rizeni_2021_22.pptx

Stipendia_21.pptx

 --------------------------------------------------------------------------

- v LEDNU 2022 podá kariérová poradkyně pro volbu povolání v rámci konzultačního odpoledne a třídních schůzek na ZŠ rodičům vycházejících žáků informace k přijímacímu řízení a k VYPLŇOVÁNÍ  přihlášek, rodičům budou rovněž vydány zápisové lístky (občanský průkaz NUTNO vzít s sebou)

 • vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od kariérové poradkyně
 • každý žák rovněž od kariérové poradkyně obdrží ATLAS školství (seznam škol + oborů)

 -------------------------------------------------------------------------

NEPŘIJETÍ uchazeče:

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 ---------------------------------------------------------------------------------------

S volbou povolání  mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

- Každý žák OBDRŽEL od VP 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních oborů)

 • KP bude vycházející žáky informovat o stránkách CERMATU a MPSV a o odkazech, na nichž budou uvedeny aktuální a důležité informace, které se budou týkat přijímacího řízení, a o kritériích přijímacího řízení
 • s žáky budou na hodinách Vko probrány PREZENTACE KÚ Odboru školství Pardubického kraje

 

Úřad prácev v Pardubicích - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat,

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

 • „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)
 • žákům byly informace o těchto programech sděleny při hodině Vko
 • !!! v souvislosti s pandemickou situací a COVIDem 19 je nutné SLEDOVAT na stránkách IPS ÚP AKTUALIZACI plánovaných programů, neboť může dojít ke ZRUŠENÍ či konání akce formou  ON LINE !!!

 

akce ÚP:

 • IDEON – výstava Schola Bohemia- prezentace SOŠ, SOU a oborů – listopad 2021
 • Úřad práce v Pardubicích - Výstava škol a oborů pro žáky z nižších ročníků ZŠ - prosinec 2021
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách :

 1. MSMT.cz 
 2. Cermat.cz 
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Přihlášky na SŠ:

! ve školním roce 2021/22 jsou NOVÉ formuláře přihlášek !

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

zapsala: Mgr. Světla Svatoňová, kariérová poradkyně ZŠ