Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro rodiče > Výchovné poradenství

Informace výchovné poradkyně

Jméno a příjmení (titul):  Mgr. Světla Svatoňová

Funkce:  učitelka, výchovná poradkyně

Kontakty:

Konzultační hodiny pro školní rok 2018/2019:

 • pondělí – 12.25 – 13.00 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • čtvrtek – 9.00 – 9.30 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • pro rodiče individuálně předem sjednané termíny (telefonicky či písemně) dle potřeby
 • konzultační hodiny Mgr. Z. Matouškové na ZŠ dle domluveného harmonogramu (viz rozpis), popřípadě po vzájemné dohodě a podle potřeby konzultace možná i v jiném termínu

 

Dokumentace

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy v dokumentacích u výchovné poradkyně.

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 1. Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠM. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 1. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 1. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- úzce spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 1. Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školskou výstavu Schola Bohemia

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ ve školním roce 2018/2019: 

- uchazeči, tj. vycházející žáci mají možnost podat si DVĚ přihlášky

- přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s pololetním vysvědčením, prospěch na obou přihláškách žákům vyplní tř. učitelka/ učitel

- za pomoci výchovné poradkyně si žáci vyplní ve škole vzor formuláře přihlášky

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

- uchazeč musí ODEVZDAT přihlášky (lze poslat DOPORUČENĚ poštou) na SOŠ, SOU a na gymnázia !DO! 1. 3. 2019, v případě přihlášky do oborů s TALENTOVOU zkouškou do 30. 11. 2018

- termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích zkoušek a talentových zkoušek) stanoví školský zákon č. 671/2004 Sb. !!! ve školním roce 2016/17 došlo k NOVELE tohoto zákona (zákon č. 178/2016 Sb. , s účinností od 1.9.2016)

NOVÁ vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách NAHRAZUJE vyhlášku č. 671/2004 Sb.

- ZPŮSOB vyplňování tiskopisů přihlášek bude žákům i zákonným zástupcům VČAS VYSVĚTLEN !

- v PLATNOSTI i nadále  ZŮSTÁVÁ  možnost PODÁNÍ jen DVOU přihlášek v PRVNÍM kole přijímacího řízení (v DALŠÍCH  kolech POČET přihlášek NENÍ omezen), VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ SEZNAMU přijatých uchazečů ve lhůtě stanovené (žákům bude termín sdělen VP) a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům, po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem přijatým uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů ode dne oznámení o PŘIJETÍ a možnost uplatnění zápisového lístku jen JEDNOU za 2 výjimek:

- VÝJÍMKOU UPLATNĚNÍ zápisového lístku PODRUHÉ jsou DVA případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek VZÍT ZPÁTKY pro UPLATNIT ho na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

- také ZŮSTÁVÁ v PLATNOSTI  TERMÍN pro přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení do oborů s TALENTOVOU zkouškou v LEDNU 2019 a do oborů KONZERVATOŘÍ  rovněž v lednu 2019 (+ jednotné přijímací zkoušky z ČJ, MA)

 - ve školním roce 2018/19 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou BUDE KONAT vždy ( s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia!) JEDNOTNÁ přijímací zkouška z ČESKÉHO jazyka a z MATEMATIKY

 - JEDNOTNÉ přijímací zkoušky se budou konat POUZE v PRVNÍM kole přijímacího řízení, a to 12. a 15. dubna 2019 (ČTYŘLETÉ obory vzdělání) a 16. a 17. dubna 2019 (šestiletá a osmiletá gymnázia).

- každý UCHAZEČ MŮŽE JEDNOTNOU ZKOUŠKU KONAT DVAKRÁT-  v PRVNÍM stanoveném termínu na škole UVEDENÉ na PŘIHLÁŠCE v !!! PRVNÍM pořadí, ve DRUHÉM stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve !!! DRUHÉM pořadí

- přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ("CERMAT")

- uchazeč, který pro vážné důvody NEMŮŽE přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji NEÚČAST PÍSEMNĚ NEJPOZDĚJI DO TŘÍ dnů OMLUVÍ řediteli dané školy, ve které měl zkoušku konat, KONÁ zkoušku v NÁHRADNÍM termínu - NÁHRADNÍ termín pro konání JEDNOTNÝCH zkoušek je STANOVEN na 13. a 14. KVĚTNA 2019

- v rámci kritérií přijímacího řízení MŮŽE ředitel školy rozhodnout o konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky, přičemž STANOVÍ pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení DVA termíny jejího konání- ŠKOLNÍ přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení se pro obory s MATURITNÍ zkouškou budou konat v pracovních dnech v období OD 12. dubna DO 28.dubna 2019, pro ostatní obory vzdělání se budou konat v pracovních dnech v období OD 22.dubna DO 30.dubna 2019

- INFORMACE o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů ZVEŘEJNÍ ředitel školy pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení DO 31.ledna 2019 a pro DALŠÍ kola přijímacího řízení NEJPOZDĚJI k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení - INFORMACE musí BÝT zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup

- shrnutí a VŠECHNY KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ  POVINNÝCH a JEDNOTNÝCH přijímacích zkoušek ve školním roce 2018/2019 najdete NÍŽE v přiložené PREZENTACI Krajského úřadu Pardubického kraje - Odboru školství, dále je zde níže k dispozici PREZENTACE k výsledku maturitních zkoušek v loňském školním roce a ve 3. prezentaci jsou uvedeny studijní a učební obory, ve kterých bude žákům , za splnění daných podmínek studia, poskytováno STIPENDIUM -rovněž viz NÍŽE:- PREZENTACE  JSOU k dispozici i na webových stránkách Krajského úřadu Odboru školství Pardubického kraje

Prijimaci_rizeni_2018_19.pptx

Stipendia_2018.ppt

Vysledky_MZ_2018.pptx

- v LEDNU 2019 podá výchovná poradkyně v rámci konzultačního odpoledne a třídních schůzek na ZŠ rodičům vycházejících žáků informace k přijímacímu řízení a k VYPLŇOVÁNÍ  přihlášek, rodičům budou rovněž vydány zápisové lístky (občanský průkaz NUTNO vzít s sebou)

- vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od výchovné poradkyně

- v průběhu 1. pololetí se v případě zájmu žáci 9. ročníku zúčastní exkurze na IPS Úřadu práce v Pardubicích a dále budou podle možností ZŠ případně zorganizovány exkurze na vybrané SŠ, SOU

 

NEPŘIJETÍ uchazeče:

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 

S volbou povolání  mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 

Aktuální informace týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

- Každý žák OBDRŽEL od VP 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních oborů)

- VP bude vycházející žáky informovat o stránkách MPSV a o odkazech, na nichž budou uvedeny aktuální a důležité informace, které se budou týkat přijímacího řízení, a o kritériích přijímacího řízení , zároveň bude s žáky probrána PREZENTACE KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Úřad práce- Informační a poradenské středisko pro volbu po volání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)

 

Další akce ÚP:

- IDEON – výstava Schola Bohemia- prezentace SOŠ, SOU a oborů – listopad 2018

 • Úřad práce v Pardubicích - výstava škol a oborů pro žáky z nižších ročníků ZŠ

Všechny TERMÍNY výše uvedených akcí jsou k dispozici na stránkách ÚP IPS Pardubice a žákům byly sděleny VP v rámci předávání materiálů a informací.

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na:

 1. MSMT.cz („ Přijímání na SŠ a konzervatoře “)
 2. cermat.cz („ Přijímací zkoušky na SŠ “, zde bude také zveřejněn seznam SŠ z jiných krajů ČR)
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje („ Přijímací řízení na SŠ “)

Přihlášky na SŠ:

Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx

Prihlaska_SS_2017_denni.pdf

Prihlaska_SS_2017_talent.pdf

Prihlaska_SS_2017_talent.xlsx