Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro rodiče > Výchovné poradenství

Informace-výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - jméno, příjmení, funkce na ZŠ (titul): 

Mgr. Jana Vondroušová - funkce:  učitelka, výchovná poradkyně - práce s integrovanými žáky 

Mgr. Světla Svatoňová - - funkce: učitelka, kariérová  poradkyně - volba povolání 

 

Kontakty: 

Konzultační hodiny pro školní rok 2022/2023:

 • školský poradenský pracovník:
 • Mgr. Petra Outratová ( pracovník PPP Pardubice) - na ZŠ 1 krát v měsíci (úterý) v předem stanovených termínech
 • VP, KP na ZŠ - pro rodiče individuálně v předem sjednaném termínu (telefonicky či písemně) dle potřeby

 

DOKUMENTACE:

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 1. Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 1. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 1. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 1. Volba povolání:   ve školním roce 2022/2023 bude zajišťovat KARIÉROVÁ poradkyně ZŠ:

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ:

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školské výstavy (Schola Bohemia aj.)

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ ve školním roce 2022/2023: 

AKTUÁLNÍ sdělení KÚ Odboru školství k přijímacím řízení ve školním roce 2022/23 bylo kariérové poradkyni sděleno na setkání se zástupci SŠ dne 13.10.2022 a informace vychází z dosud známé a platné legislativy.

Vše podstatné je k dispozici v  níže uložené prezentaci KÚ Odboru školství Pardubického kraje: 

"Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023".

 

"ochutnávka" dosud platných ustanovení:  

uchazeči, tj. vycházející žáci mají možnost podat si i v letošním školním roce DVĚ přihlášky

 • přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s pololetním vysvědčením, prospěch na obou přihláškách bude žákům školou VYPLNĚN 
 • přihlášky na UMĚLECKÉ obory obdrží žáci na základě ŽÁDOSTI žáka či zákonného zástupce nejpozději v listopadu tak, aby stihli vyplněné přihlášky ve stanoveném termínu, tj. DO 30.11. 2022 na školu s UMĚLECKÝM oborem odeslat

- za pomoci výchovné poradkyně si žáci vyplní ve škole VZOR formuláře přihlášky

- základní školy již NEposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je zcela na zákonných zástupcích

------------------------------------------------------------------------------------

z webových stránek Cermatu uvádím tyto důležité informace:

nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

 

 

 

1. září 2019 byl spuštěn nový web Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese https://cermat.cz

 

 

 • Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.

 • V dalších kolech přijímacího řízení NENÍ počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen.

 • Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva formuláře přihlášky. 

  Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

  • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2022
  • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2023

  Přihláška se podává na speciálním tiskopisu (formul

 • Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce.

 • Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

 • Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky na SŠ.

 • !!! Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, MUSÍ spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení. Bližší informace naleznete v záložce Úpravy podmínek přijímacího řízení.

  V případě, že uchazeč hlásí na obor Gymnázium se sportovní přípravou a zároveň na jiný maturitní obor, musí při vyplňování přihlášky dodržovat specifická pravidla.

  DŮLEŽITÉ shrnutí:
  - v případě přihlášky do oborů s TALENTOVOU zkouškou je poslední termín odevzdání přihlášky stanoven na 30.11.2022, pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1.3.2023
 • Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích zkoušek a talentových zkoušek) stanoví školský zákon.----------------------------------------------------
 • Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

  Uchazeč o vzdělávání v maturitním oboru může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. V případě, že podá dvě přihlášky, má možnost konat jednotnou přijímací zkoušku dvakrát. Podá-li uchazeč pouze jednu přihlášku na obor, jehož součástí je JPZ, koná zkoušku pouze jednou.

  Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky. Jednotné testy však může konat maximálně dvakrát.

  Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se uchazeč nemůže v prvním či druhém termínu dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, omluví se řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou zkoušku v náhradním termínu.

  Jednotná přijímací zkouška je pouze jedna z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Kritéria pro přijetí si každá škola stanovuje individuálně. Zákon pouze stanovuje, že výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí min. 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou min. 40 %).

 • Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

  Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou, toho se JPZ týká) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

 • Specifikace požadavků jsou dokumenty, které jsou určeny pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky v rámci přijímacího řízení na střední školy zakončené maturitní zkouškou. Tyto dokumenty vymezují rozsah požadavků na vědomosti a dovednosti uchazečů o příslušné obory vzdělání. Specifkace požadavků vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, jež jsou vymezeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání.

 • Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok:

  Úpravy podmínek uchazečů při přijímacím řízení upravují následující právní předpisy:

 • Legislativní zázemí přijímacího řízení, a tedy i jednotné přijímací zkoušky, tvoří školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, která blíže specifikuje ustanovení zákona. Úpravy podmínek uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami upravuje společně s výše zmíněnými právními předpisy vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

  Školský zákon:

  Vyhlášky: 

 • Výsledky didaktických testů z prvního a druhého řádného termínu jednotné přijímací zkoušky jsou ředitelům škol zpřístupněny nejpozději 28. dubna příslušného školního roku. Ředitelé škol následně do dvou pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem, případně do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky ukončí hodnocení uchazečů výsledků a na základě dosažených výsledků zveřejní pořadí uchazečů. Ředitelé SŠ zveřejní seznam PŘIJATÝCH uchazečů a NEpřijatým uchazečům ODEŠLE rozhodnutí o NEPŘIJETÍ v období od 22.dubna do 30.dubna. ODVOLÁNÍ proti rozhodnutí ředitele školy lze podat ve lhůtě 3 PRACOVNÍCH dnů ode dne doručení rozhodnutí(i v odvolacím řízení přijímá ředitel uchazeče podle DOSAŽENÉHO počtu bodů).

 • Uchazeči, kteří jsou omluveni z 1. a/nebo 2. termínu jednotné přijímací zkoušky a mohou konat jednotné testy v náhradním termínu, nemají k termínu zpřístupnění výsledků řádných termínů uzavřeny výsledky za jednotnou přijímací zkoušku a o jejich přijetí může ředitel školy rozhodnout po zpřístupnění výsledků náhradního termínu konání jednotné přijímací zkoušky. 

 • Pro hodnocení přijímacího řízení využijí ředitelé škol lepší výsledek z jednotných testů. Pro celkové hodnocení se použije vždy lepší výsledek z matematiky a lepší výsledek z českého jazyka a literatury. Uchazeči, kteří konali zkoušku ve dvou termínech (podali přihlášku na dvě školy s maturitními obory, případně na dva maturitní obory v rámci jedné školy), tak mohou dosáhnout například lepšího výsledku z českého jazyka a literatury v prvním termínu a lepšího výsledku z matematiky v termínu druhém a na obou školách jim budou započítány právě tyto výsledky z jednotlivých testů.

  Přijímací řízení se řídí pravidly správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.). Účastníkem správního řízení je uchazeč (§ 27 správního řádu). Je-li uchazeč nezletilý, jeho zákonný zástupce se stává zástupcem účastníka řízení (§ 29 správního řádu). Správním orgánem, oprávněnou úřední osobou a úřední osobou je pak ředitel příslušné střední školy. 

  Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. Centrum školám pro rozhodnutí o celkovém výsledku poskytuje veškeré výsledky uchazečů, kteří jednotné didaktické testy v příslušných termínech konali. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.

 ----------------------------------------------------------------------------

 VŠECHNY důležité informace a odkazy naleznete na:

https://prijimacky.cermat.cz

 ---------------------------------------------------------------------------

DALŠÍ důležité a shrnující informace:

 • ! ZPŮSOB vyplňování tiskopisů přihlášek bude žákům i zákonným zástupcům VČAS VYSVĚTLEN !
 • v PLATNOSTI  nadále  ZŮSTÁVÁ:
 • možnost PODÁNÍ  DVOU přihlášek v PRVNÍM kole přijímacího řízení (v DALŠÍCH  kolech POČET přihlášek NENÍ omezen)
 • VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ seznamu PŘIJATÝCH uchazečů ve lhůtě stanovené (žákům bude termín sdělen VP) a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům
 • po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem (ZL) PŘIJATÝM uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů, lhůta pro odevzdání zápisového lístku ZAČÍNÁ běžet dnem NÁSLEDUJÍCÍM  PO dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ode dne oznámení o PŘIJETÍ
 • !!! možnost uplatnění zápisového lístku jen JEDNOU !!!

- VÝJÍMKOU UPLATNĚNÍ zápisového lístku PODRUHÉ jsou případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek vzít ZPÁTKY a UPLATNIT ho na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ, tj. chce ho uplatnit na škole na kterou byl přijat na základě ODVOLÁNÍ 

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání BEZ talentové zkoušky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-TERMÍNY konání přijímacích zkoušek:

 A) - ve školním roce 2022/23 se v PRVNÍM kole přijímacího řízení se TALENTOVÁ zkouška bude konat:

do oborů Gymnázium se sportovní přípravou: v období od 2.ledna do 15.ledna 2023 (+JPZ se budou konat v daných termínech v dubnu 2022)

- do oborů s TALENTOVOU zkouškou - ostatní obory: v období od 2.ledna do 15.ledna 2023 

 • do oborů KONZERVATOŘÍ: v období od 2.ledna do 31.ledna 2023  

 B) - ve školním roce 2022/23 se v přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou BUDE KONAT vždy ( s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA (JPZ) z ČESKÉHO jazyka a z MATEMATIKY

 

 - TERMÍNY konání JPZ v PRVNÍM kole přijímacího řízení:  

 - pro ČTYŘLETÉ studijní obory vzdělání: 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11.5.2022 

 - pro šestiletá a osmiletá G18. a 19. dubna 2023, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11.5.2022.

důležité informace:

 • každý UCHAZEČ MŮŽE konat JEDNOTNOU ZKOUŠKU DVAKRÁT- a to: 
 • v PRVNÍM stanoveném termínu na škole UVEDENÉ na PŘIHLÁŠCE na PRVNÍM místě, ve DRUHÉM stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na DRUHÉM místě 

- z výše uvedeného je zřejmé, že přípravu, zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání ("CERMAT")

- uchazeč, který pro vážné důvody NEMŮŽE přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji NEÚČAST PÍSEMNĚ NEJPOZDĚJI DO TŘÍ dnů OMLUVÍ řediteli dané školy, ve které měl zkoušku konat, KONÁ zkoušku v NÁHRADNÍM termínu(viz výše uvedené)

 • v rámci kritérií přijímacího řízení MŮŽE ředitel školy rozhodnout o konání ŠKOLNÍ přijímací zkoušky, přičemž STANOVÍ pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení DVA termíny jejího konání-
 • ŠKOLNÍ přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení se pro obory s MATURITNÍ zkouškou budou konat ve stanovených a zveřejněných termínech v dané škole 
 • INFORMACE o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů ZVEŘEJNÍ ředitel školy pro PRVNÍ kolo přijímacího řízení  NEJPOZDĚJI k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení - INFORMACE musí BÝT zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup
 • DALŠÍ kola přijímacího řízení:
 • POČET přihlášek NENÍ omezen, na přihlášku vyplňuje uchazeč pouze JEDNU zvolenou střední školu, uchazeči NEBUDOU konat JEDNOTNÉ přijímací zkoušky a ZPŮSOB hodnocení uchazečů stanoví ředitel střední školy
 • -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-VŠECHNY INFORMACE a KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ JEDNOTNÝCH přijímacích zkoušek ve školním roce 2022/2023 jsou k dispozici na stránkách :

https://prijimacky.cermat.cz/

a dále v NÍŽE přiložené PREZENTACI Krajského úřadu Pardubického kraje  

(PREZENTACE  JSOU k dispozici i na webových stránkách a PORTÁLU Krajského úřadu Odboru školství Pardubického kraje !!!)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZENTACE KÚ Odboru školství Pardubického kraje: 

Prijimaci_rizeni_2022_23.pptx

Stipendia_22.pptx

 --------------------------------------------------------------------------

- v LEDNU 2023 podá kariérová poradkyně pro volbu povolání v rámci konzultačního odpoledne a třídních schůzek na ZŠ rodičům vycházejících žáků informace k přijímacímu řízení a k VYPLŇOVÁNÍ  přihlášek, rodičům budou rovněž VYDÁNY zápisové lístky(občanský průkaz NUTNO vzít s sebou !)

 • vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od kariérové poradkyně
 • každý žák rovněž od kariérové poradkyně obdrží ATLAS školství (seznam škol + oborů)

 -------------------------------------------------------------------------

NEPŘIJETÍ uchazeče:

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 ---------------------------------------------------------------------------------------

S volbou povolání  mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

- Každý žák OBDRŽEL od VP 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních ob

 • s žáky budou na hodinách Vko probrány PREZENTACE KÚ Odboru školství Pardubického kraje

 

Úřad práce v v Pardubicích - Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat,

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

 • „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)
 • žákům byly informace o těchto programech sděleny při hodině Vk !

další akce ÚP:

 • IDEON – výstava Schola Bohemia- prezentace SOŠ, SOU a oborů – říjen 2022
 • Úřad práce v Pardubicích - Školská výstava učňovských škol a oborů  - je určeno pro žáky z nižších ročníků ZŠ - prosinec 2022
 • INDIVIDUÁLNÍ konzultace a pomoc při výběru SŠ či SOU a studijních či učebních oborů
 • skupinové aktivity se žáky( lze realizovat i na ZŠ)
 • --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webových stránkách :

 1. MSMT.cz 
 2. Cermat.cz 
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pro žáky z Ukrajiny :
 • KÚ Odbor školství zpracuje informace o podmínkách a kritériích přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek a v písemné podobě zašle ZŠ
 • po obdržení informací s nimi budou žáci z Ukrajiny na škole SEZNÁMENI
 • AKTUÁLNĚ: ( k 31.10.2022):

 

MŠMT, přijímací řízení 2023 Ukrajinci

Promíjí se zkouška z češtiny, zadání testu z matematiky bude v ukrajinštině. Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce.

 

M i n i st er s tvo š ko l stv í, m l á de ž e a t ě lo vý c ho v y
Č. j.: MSMT-29772/2022-1
Opatření obecné povahy
Přijímací řízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů,
určuje:
I.
(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024
promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří
rozhovorem.
(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat
písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
v ukrajinském jazyce.
(3) Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce
ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto
zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3
školského zákona. V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí
k těmto skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá
v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít
překladový slovník.
(4) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1
zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 27.10. 2022.
2
Odůvodnění
Podle § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, může MŠMT
určit opatřením obecné povahy ve vztahu k cizincům s dočasnou ochranou mj. odlišný způsob nebo
podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského
zákona nebo tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
Dne 24. února 2022 vypukl ozbrojený konflikt na území Ukrajiny invazí vojsk Ruské federace.
V návaznosti na to vznikla migrační vlna z území Ukrajiny. V reakci na ni byl Evropskou unií poprvé
v historii aktivován čl. 5 směrnice Rady 2001/55/ES, na jehož základě byla v březnu 2022 vyhlášena na
území Evropské unie dočasná ochrana pro osoby prchající z území Ukrajiny. V této situaci pak bylo
v České republice přijato několik zákonů, které se souhrnně označují jako „Lex Ukrajina“. Konkrétně
pro oblast školství jde o zákon č. 67/2022 Sb., který upravuje zvláštní opatření ve školství potřebné pro
zvládnutí velkého množství příchozích osob.
V době, kdy Rada Evropské unie rozhodla o aktivaci mechanismu dočasné ochrany, nebylo možné
predikovat, kdy bude válečný konflikt (a s ním spojená migrační vlna) ukončen, proto byla dočasná
ochrana vyhlášena do 31. března 2023. I vnitrostátní úprava tedy počítá s tím, že všechna přijatá
opatření budou ukončena k 31. březnu 2023. Dosavadní průběh konfliktu na Ukrajině však
nenaznačuje, že by bylo možné hovořit o jeho blízkém ukončení. Proto je na úrovni Evropské unie
předpokládáno prodloužení dočasné ochrany až do konce března 2024, a to s odkazem na čl. 4 odst. 1
výše zmíněné směrnice.
V návaznosti na to se mj. i předpokládá prodloužení platnosti zákona č. 67/2022 Sb. do 31. srpna 2024.
Je zjevné, že i po 31. březnu 2023 přetrvá potřeba mít ke zvládnutí migrační krize účinné nástroje.
Podmínky přijímacího řízení je však nutné upravit již nyní, jelikož termín pro podání přihlášky ke
střednímu vzdělání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou je již 30. listopadu 2022.
Ke dni 24. října 2022 bylo v ČR vydáno cca 420 tis. dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany.
V základních školách je cca 52 tis. cizinců s dočasnou ochranou. Ve věkové skupině 15–18 let, tedy
potenciálních uchazečů o střední, popř. vyšší odborné vzdělání je cca 26 tis. osob.
Je podstatné zdůraznit, že příchod velkého množství osob z Ukrajiny je důsledkem invaze vojsk Ruské
federace. Tyto osoby svůj příchod na území ČR neplánovaly a nepřipravovaly se na něj. Běžná právní
úprava nepočítá s případem masivní migrační vlny.
Vláda usnesením č. 309 ze dne 13. dubna 2022 schválila Stanovení strategických priorit vlády ČR ke
zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Strategie zdůrazňuje význam
integrace cizinců na české prostředí a v této souvislosti uvádí mj. „Základním cílem je nyní zajistit
návazná opatření jako součást střednědobé až dlouhodobé strategie jejich adaptace/integrace na
české prostředí. (…) Díky legislativním změnám budou školy v průběhu školního roku 2022/2023 klást
důraz na jazykové vzdělávání jako klíčového předpokladu pro úspěšnou adaptaci a integraci v ČR.“
Opatření obecné povahy má za cíl mj. naplnit strategické priority vlády tím, že přispěje k tomu, aby
cizinci s dočasnou ochranou byli přijímání do středních škol nebo vyšších odborných škol a v důsledku
se tím zlepšovala jejich integrace do českého prostředí.
Největší překážkou úspěšné integrace je jednoznačně jazyková bariéra.
3
Strategické priority vlády naplňovalo doposud MŠMT i tím, že podporovalo okamžité přijímání cizinců
s dočasnou ochranou do všech stupňů českého školství včetně základních škol.
V zákoně č. 67/2022 Sb. (ve znění před jeho novelizací) byly stanoveny úpravy přijímacího řízení pro
cizince s dočasnou ochranou při přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 právní předpisy nestanoví přímo úlevy pro cizince
s dočasnou ochranou, ale novelou zákona vyhlášenou pod č. 199/2022 Sb. se doplnil § 5a, který dává
možnost MŠMT vydat toto opatření obecné povahy.
Z důvodu nedostatečného porozumění českému jazyku mají cizinci s dočasnou ochranou značně ztížen
přístup ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání, a to z důvodu nedostatečné znalosti českého
jazyka, ačkoliv by jinak měli předpoklady ke studiu.
K čl. I
K odst. 1
Zvláštní úpravy se vztahují na cizince s dočasnou ochranou.
Podle běžné úpravy v § 20 odst. 4 školského zákona se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého
jazyka těm osobám, které „získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky“.
Opatřením obecné povahy se staví na jisto, že úlevy v rozsahu podle § 20 odst. 4 školského zákona se
budou vztahovat na všechny cizince s dočasnou ochranou. Vylučuje se tak situace, že by se na některé
cizince s dočasnou ochranou úlevy nevztahovaly, protože se účastnili vzdělávání v průběhu 2. pololetí
školního roku 2022/2023 (v základní škole nebo ve střední škole). Jak bylo uvedeno výše, Česká
republika vytvářela záměrně prostor pro okamžité zapojení příchozích do českého školství. Nebylo však
reálné, aby si v takto krátkém čase osvojili český jazyk na dostatečné úrovni. Tato skutečnost pak
nemůže tyto cizince znevýhodnit oproti těm cizincům, kteří do základní školy v ČR nechodili nebo do
ČR přišli později.
Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí. V zásadě postačuje doložení prosté
kopie. Není však vyloučené, že tento cizinec bude právně postupovat přímo podle školského zákona
(§ 20 odst. 4), kdy musí doložit, že je „osobou, která získala předchozí vzdělání ve škole mimo území
ČR“, a doložení dokladu o dočasné ochraně tedy nebude v tomto případě nezbytné, jelikož bude
postupovat přímo podle školského zákona.
Není právní povinností podat tuto žádost společně s přihláškou. Na prominutí zkoušky podle tohoto
opatření obecné povahy se jinak uplatní všechna pravidla podle školského zákona a prováděcích
předpisů. Zkouška se promíjí na žádost uchazeče. Z jeho strany se tedy jedná o možnost výběru, zda ji
chce, nebo nechce konat. Škola úroveň znalosti českého jazyka v případě, kdy je prominuta zkouška
z českého jazyka, která je součástí kritérií přijímacího řízení, povinně ověřuje rozhovorem, při kterém
se zjišťuje, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání se v daném oboru vzdělání (srov. s § 20
odst. 4 školského zákona).
K osvojování si základních znalostí českého jazyka ČR vytvořila podmínky ve formě zjednodušených
projektů (šablon) v Operačním programu Jan Ámos Komenský pro mateřské, základní, střední a vyšší
odborné školy: Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro SŠ a VOŠ I. V loňském školním roce bylo možné
čerpat finanční prostředky na jazykové kurzy a adaptační skupiny pro cizince migrující z Ukrajiny,
4
v letošním školním roce pokračovala dotační výzva na podporu adaptačních skupin (pro děti mimo
vzdělávací systém). Podporu lze čerpat také prostřednictvím pravidel pro jazykovou přípravu cizinců
v základních školách nebo středních školách (viz vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo č. 13/2005 Sb.
v novelizovaném znění). Tyto nástroje tedy umožnily osvojování si českého jazyka tak, aby bylo možné
zapojení do vzdělávání v českých školách. Finanční podpora v roce 2022 byla pro adaptační skupiny
241 mil. Kč, pro jazykové kurzy 52 mil. Kč, pro prázdninové jazykové kurzy 4 mil. Kč, pro podzimní
adaptační skupiny: 87 mil. Kč.
K odst. 2
Tímto výrokem se stanoví obdobně, jako bylo pravidlo upraveno přímo zákonem č. 67/2022 Sb.,
možnost volby konání jednotné zkoušky z oboru Matematika a její aplikace jak v českém, tak
ukrajinském jazyce. Oproti proběhlému roku není již zařazena volba konání v jazyce anglickém, neboť
její využití bylo naprosto minimální.
Potřeba umožnit konání testu v ukrajinském jazyce vychází z předpokladu, že znalost českého jazyka
uchazečů není na takové úrovni, aby uchazeči zvládli matematickou nebo jinou terminologii potřebnou
pro přijímací test. Pro pochopení zadání je dobrá znalost českého jazyka předpokladem, který však na
dostatečné úrovni pro cizince s dočasnou ochranou neplatí. Viz například zadání slovní úlohy
z didaktického testu z 1. řádného termínu v roce 2022: „Domeček je vytvořen z pravidelného
čtyřbokého hranolu a kolmého trojbokého hranolu. Oba hranoly mají jednu stěnu společnou. Rozměry
čtyřbokého hranolu jsou 𝑥, 𝑥 a 20 cm. Podstavou trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník
s odvěsnami délek 6 cm a 8 cm.“ Neznalost odborných termínů znesnadňuje pochopení zadání
a možnost prokázat znalost matematiky a její aplikace.
Opatření vychází ze skutečnosti, že příchozí s dočasnou ochranou si neplánovali do České republiky
přijet a na konání přijímacích zkoušek v České republice se případně připravují mnohem kratší dobu
než běžní uchazeči. Písemný test z Matematiky a její aplikace má za cíl ověřovat znalosti z tohoto
oboru, ale nemožnost se připravit na zadání úloh v českém jazyce by reálně znepřístupnilo možnost
ucházet se (v rámci soutěže s ostatními uchazeči) o vzdělávání v českých středních školách.
Pokud má cizinec zájem konat tuto zkoušku v ukrajinském jazyce, pak musí takovou žádost připojit
k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole společně s dokladem o dočasné ochraně, a to podle termínů
ve školském zákoně. Nepožádá-li, pak koná zkoušku automaticky v českém jazyce.
K odst. 3
Stanoví se pravomoc školy zadat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.
Podmínkou je, že uchazeč o zadání v ukrajinském jazyce požádá. V takovém případě se časový limit
zkoušky nenavyšuje.
V případě zkoušky zadané v českém jazyce má však automaticky (není nutné o toto žádat) časový limit
navýšen o 25 % a může použít překladový slovník. Tato uzpůsobení vychází ze shodných uzpůsobení,
které upravuje příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Za běžného stavu je pro uzpůsobení přijímací zkoušky pro osoby s jiným rodným jazykem podmínkou
doporučení ze školského poradenského zařízení. Tímto opatřením obecné povahy se uplatní úleva
plošně. S ohledem na předpokládané vyšší množství těchto uchazečů a omezené kapacity školských
5
poradenských zařízení lze předpokládat, že by běžný postup způsobil jejich nepřiměřené zatížení
v situaci, kdy je odborně důvodné úlevu těmto uchazečům poskytnout.
Informaci o tom, zda uchazeči-cizinci školní přijímací zkoušku můžou konat v ukrajinském jazyce, ředitel
školy zveřejní spolu s kritérii běžným postupem podle § 60 odst. 4 školského zákona. V případě oborů
vzdělání s talentovou zkouškou tak ředitel stanoví co nejdříve po vydání tohoto opatření.
Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a k tomu doloží, že je osobou
s dočasnou ochranou.
K odst. 4
Jak bylo uvedeno u jednotlivých odstavců výše, uchazeč-cizinec musí doložit doklad o dočasné ochraně
společně s žádostí. V zásadě postačuje doložení prosté kopie.
K čl. II – Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aktuálně:

INFORMACE z IPS -ÚP Pardubice ze dne 3.11.2022:

Užitečné odkazy:

www.infoabsolvent.cz – vyhledávání škol a oborů, videoukázky, uplatnění absolventů, profitest

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol a oborů, informace k přijímacímu řízení

www.nsp.cz – informace o povoláních

www.cermat.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ, testy z předchozích let

www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi - přijímací řízení, přihlášky, zápisové lístky, volná místa v dalším kole přijímacího řízení

www.klickevzdelani.cz – Školský portál Pardubického kraje

www.klickevzdelani.cz/prijimacky - druhá kola

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.scio.cz – příprava na přijímací zkoušky

webové stránky konkrétních škol

 

Statistiky – absolventi na trhu práce:

https://www.mpsv.cz/web/cz/absolventi-skol-a-mladistvi - pololetní statistiky absolventů

https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace8 - nezaměstnaní absolventi dle oborů vzdělání

 

Testy zdarma:

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání - Úřad práce (uradprace.cz)

zapsala: Mgr. Světla Svatoňová, kariérová poradkyně ZŠ