Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro rodiče > Výchovné poradenství

 

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024:

Školský zákon - přijímací řízení - Novela školského zákona - přijímací řízení.docx

www.prihlaskynastredni.cz

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:

 1. MSMT.cz 
 2. Cermat.cz 
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informace-výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - jméno, příjmení, funkce na ZŠ (titul): 

Mgr. Jana Krčmařová - funkce:  učitelka, výchovná poradkyně (VP) - práce s integrovanými žáky,  kariérová  poradkyně (KP) - volba povolání 

  

KONTAKTY: 

 • email na ZŠ: zsdasice@volny.cz
 • tel. : 466 951 644 
 • tel. PPP Pardubice: 466 410 327 
 • ZŠ a PŠ Svítání: 466 049 911 
 • Úřad práce Pardubice: 950 144 323 (poradenství – uplatnění na trhu práce)
 • Linka bezpečí - telefonická pomoc pro děti (zdarma, nonstop): 116 111, Rodičovská linka: 606 021 021 
 • Bílý kruh bezpečí: nonstop pomoc obětem domácího násilí a kriminality: 116 006, poradna PARDUBICE:  732 923 462
 • Pyramida Pardubice: 466 680 338 

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

 • školský poradenský pracovník: Mgr. Petra Outratová (pracovnice PPP Pardubice, speciální pedagožka) - na ZŠ 1 krát v měsíci (úterý) v předem stanovených termínech - pokud si budete chtít sjednat schůzku, prosím kontaktujte VP
 • VP na ZŠ - pro rodiče individuálně v předem sjednaném termínu (telefonicky či písemně) dle potřeby

 

DOKUMENTACE:

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 • Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými npracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 • Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 • Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 • Volba povolání:

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ:

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť, www stránky, Atlasy školství, …)

- individuálně navštívit školské výstavy (Schola Bohemia, Hitparáda škol aj.)

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

 

 

S VOLBOU POVOLÁNÍ MOHOU POMOCI TYTO WWW STRÁNKY:

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.scio.cz – příprava na přijímací zkoušky

www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi - přijímací řízení, přihlášky, zápisové lístky, volná místa v dalším kole přijímacího řízení

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.infoabsolvent.cz - vyhledávání škol a oborů, videoukázky, uplatnění absolventů, profitest

www.nsp.cz – informace o povoláních

www.cermat.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ, testy z předchozích let

http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů, informace k přijímacímu řízení

http://www.vysokeskoly.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nvf.cz/

http://www.eu-dat.cz/

http://www.vstupnatrhprace.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

www.klickevzdelani.cz – Školský portál Pardubického kraje

 

TESTY ZDARMA:

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

 

ÚŘAD PRÁCE V PARDUBICÍCH - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ (IPS) PŘIPRAVUJE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY TYTO PROGRAMY:

 • „Orientace ve studiu a v povoláních“ - nutno se předem objednat
 • „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati ke studiu)
 • INDIVIDUÁLNÍ konzultace a pomoc při výběru SŠ či SOU a studijních či učebních oborů
 • skupinové aktivity se žáky (lze realizovat i na ZŠ)

 

STATISTIKY – ABSOLVENTI NA TRHU PRÁCE:

https://www.mpsv.cz/web/cz/absolventi-skol-a-mladistvi - pololetní statistiky absolventů

https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace8 - nezaměstnaní absolventi dle oborů vzdělání