Hledat

Drobečková navigace

ZŠ Dašice > Pro rodiče > Výchovné poradenství

 

Informace-výchovné poradenství

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - jméno, příjmení, funkce na ZŠ (titul): 

Mgr. Jana Krčmařová - funkce:  učitelka, výchovná poradkyně (VP) - práce s integrovanými žáky,  kariérová  poradkyně (KP) - volba povolání 

  

KONTAKTY: 

 • email na ZŠ: zsdasice@volny.cz
 • tel. : 466 951 644 
 • tel. PPP Pardubice: 466 410 327 
 • ZŠ a PŠ Svítání: 466 049 911 
 • Úřad práce Pardubice: 950 144 323 (poradenství – uplatnění na trhu práce)
 • Linka bezpečí - telefonická pomoc pro děti (zdarma, nonstop): 116 111, Rodičovská linka: 606 021 021 
 • Bílý kruh bezpečí: nonstop pomoc obětem domácího násilí a kriminality: 116 006, poradna PARDUBICE:  732 923 462
 • Pyramida Pardubice: 466 680 338 

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

 • školský poradenský pracovník: Mgr. Petra Outratová (pracovnice PPP Pardubice, speciální pedagožka) - na ZŠ 1 krát v měsíci (úterý) v předem stanovených termínech - pokud si budete chtít sjednat schůzku, prosím kontaktujte VP
 • VP na ZŠ - pro rodiče individuálně v předem sjednaném termínu (telefonicky či písemně) dle potřeby

 

DOKUMENTACE:

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 • Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými npracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 • Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 • Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 • Volba povolání:

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024: 

AKTUÁLNÍ sdělení KÚ Odboru školství k přijímacím řízením ve školním roce 2023/24 bylo kariérové poradkyni sděleno na setkání se zástupci SŠ dne 19. 10. 2023. Bohužel nelze zatím podat informaci, jak bude přijímací řízení vypadat (dle navrhované legislativy). 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH:

 1. MSMT.cz 
 2. Cermat.cz 
 3. klickevzdelani.cz
 4. na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ:

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť, www stránky, Atlasy školství, …)

- individuálně navštívit školské výstavy (Schola Bohemia, Hitparáda škol aj.)

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

 

 

S VOLBOU POVOLÁNÍ MOHOU POMOCI TYTO WWW STRÁNKY:

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.scio.cz – příprava na přijímací zkoušky

www.pardubickykraj.cz/odbor-skolstvi - přijímací řízení, přihlášky, zápisové lístky, volná místa v dalším kole přijímacího řízení

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani  – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.infoabsolvent.cz - vyhledávání škol a oborů, videoukázky, uplatnění absolventů, profitest

www.nsp.cz – informace o povoláních

www.cermat.cz – jednotné přijímací zkoušky na SŠ, testy z předchozích let

http://www.atlasskolstvi.cz/ – vyhledávání škol a oborů, informace k přijímacímu řízení

http://www.vysokeskoly.cz/

http://www.infoabsolvent.cz/

http://www.nvf.cz/

http://www.eu-dat.cz/

http://www.vstupnatrhprace.cz/

http://www.budoucnostprofesi.cz/

www.klickevzdelani.cz – Školský portál Pardubického kraje

 

TESTY ZDARMA:

www.infoabsolvent.cz

www.emiero.cz

 

ÚŘAD PRÁCE V PARDUBICÍCH - INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU POVOLÁNÍ (IPS) PŘIPRAVUJE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY TYTO PROGRAMY:

 • „Orientace ve studiu a v povoláních“ - nutno se předem objednat
 • „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati ke studiu)
 • INDIVIDUÁLNÍ konzultace a pomoc při výběru SŠ či SOU a studijních či učebních oborů
 • skupinové aktivity se žáky (lze realizovat i na ZŠ)

 

STATISTIKY – ABSOLVENTI NA TRHU PRÁCE:

https://www.mpsv.cz/web/cz/absolventi-skol-a-mladistvi - pololetní statistiky absolventů

https://data.mpsv.cz/web/data/vizualizace8 - nezaměstnaní absolventi dle oborů vzdělání

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • Pro žáky z Ukrajiny :
 • KÚ Odbor školství zpracuje informace o podmínkách a kritériích přijímacího řízení a konání přijímacích zkoušek a v písemné podobě zašle ZŠ
 • po obdržení informací s nimi budou žáci z Ukrajiny na škole SEZNÁMENI
 • AKTUÁLNĚ: ( k 31.10.2022):

 

MŠMT, přijímací řízení 2023 Ukrajinci

Promíjí se zkouška z češtiny, zadání testu z matematiky bude v ukrajinštině. Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce.

 

M i n i st er s tvo š ko l stv í, m l á de ž e a t ě lo vý c ho v y
Č. j.: MSMT-29772/2022-1
Opatření obecné povahy
Přijímací řízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán
podle ustanovení § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů,
určuje:
I.
(1) Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při
přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024
promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost
českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří
rozhovorem.
(2) Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat
písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace
v ukrajinském jazyce.
(3) Škola může písemný test školní přijímací zkoušky cizinci na základě žádosti připojené k přihlášce
ke vzdělávání ve střední škole zadat v ukrajinském jazyce. Sdělení o tom, zda škola umožní toto
zadání v ukrajinském jazyce, ředitel školy zveřejní spolu se skutečnostmi podle § 60 odst. 2 a 3
školského zákona. V případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou toto sdělení ředitel školy připojí
k těmto skutečnostem bezodkladně. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá
v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít
překladový slovník.
(4) Společně s žádostí podle odstavce 1, 2 nebo 3 uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1
zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny
vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
II.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem 27.10. 2022.
2
Odůvodnění
Podle § 5a zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, může MŠMT
určit opatřením obecné povahy ve vztahu k cizincům s dočasnou ochranou mj. odlišný způsob nebo
podmínky přijímání ke vzdělávání nebo ukončování vzdělávání, pokud by postup podle školského
zákona nebo tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.
Dne 24. února 2022 vypukl ozbrojený konflikt na území Ukrajiny invazí vojsk Ruské federace.
V návaznosti na to vznikla migrační vlna z území Ukrajiny. V reakci na ni byl Evropskou unií poprvé
v historii aktivován čl. 5 směrnice Rady 2001/55/ES, na jehož základě byla v březnu 2022 vyhlášena na
území Evropské unie dočasná ochrana pro osoby prchající z území Ukrajiny. V této situaci pak bylo
v České republice přijato několik zákonů, které se souhrnně označují jako „Lex Ukrajina“. Konkrétně
pro oblast školství jde o zákon č. 67/2022 Sb., který upravuje zvláštní opatření ve školství potřebné pro
zvládnutí velkého množství příchozích osob.
V době, kdy Rada Evropské unie rozhodla o aktivaci mechanismu dočasné ochrany, nebylo možné
predikovat, kdy bude válečný konflikt (a s ním spojená migrační vlna) ukončen, proto byla dočasná
ochrana vyhlášena do 31. března 2023. I vnitrostátní úprava tedy počítá s tím, že všechna přijatá
opatření budou ukončena k 31. březnu 2023. Dosavadní průběh konfliktu na Ukrajině však
nenaznačuje, že by bylo možné hovořit o jeho blízkém ukončení. Proto je na úrovni Evropské unie
předpokládáno prodloužení dočasné ochrany až do konce března 2024, a to s odkazem na čl. 4 odst. 1
výše zmíněné směrnice.
V návaznosti na to se mj. i předpokládá prodloužení platnosti zákona č. 67/2022 Sb. do 31. srpna 2024.
Je zjevné, že i po 31. březnu 2023 přetrvá potřeba mít ke zvládnutí migrační krize účinné nástroje.
Podmínky přijímacího řízení je však nutné upravit již nyní, jelikož termín pro podání přihlášky ke
střednímu vzdělání v oborech vzdělání s talentovou zkouškou je již 30. listopadu 2022.
Ke dni 24. října 2022 bylo v ČR vydáno cca 420 tis. dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany.
V základních školách je cca 52 tis. cizinců s dočasnou ochranou. Ve věkové skupině 15–18 let, tedy
potenciálních uchazečů o střední, popř. vyšší odborné vzdělání je cca 26 tis. osob.
Je podstatné zdůraznit, že příchod velkého množství osob z Ukrajiny je důsledkem invaze vojsk Ruské
federace. Tyto osoby svůj příchod na území ČR neplánovaly a nepřipravovaly se na něj. Běžná právní
úprava nepočítá s případem masivní migrační vlny.
Vláda usnesením č. 309 ze dne 13. dubna 2022 schválila Stanovení strategických priorit vlády ČR ke
zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Strategie zdůrazňuje význam
integrace cizinců na české prostředí a v této souvislosti uvádí mj. „Základním cílem je nyní zajistit
návazná opatření jako součást střednědobé až dlouhodobé strategie jejich adaptace/integrace na
české prostředí. (…) Díky legislativním změnám budou školy v průběhu školního roku 2022/2023 klást
důraz na jazykové vzdělávání jako klíčového předpokladu pro úspěšnou adaptaci a integraci v ČR.“
Opatření obecné povahy má za cíl mj. naplnit strategické priority vlády tím, že přispěje k tomu, aby
cizinci s dočasnou ochranou byli přijímání do středních škol nebo vyšších odborných škol a v důsledku
se tím zlepšovala jejich integrace do českého prostředí.
Největší překážkou úspěšné integrace je jednoznačně jazyková bariéra.
3
Strategické priority vlády naplňovalo doposud MŠMT i tím, že podporovalo okamžité přijímání cizinců
s dočasnou ochranou do všech stupňů českého školství včetně základních škol.
V zákoně č. 67/2022 Sb. (ve znění před jeho novelizací) byly stanoveny úpravy přijímacího řízení pro
cizince s dočasnou ochranou při přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Pro přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 právní předpisy nestanoví přímo úlevy pro cizince
s dočasnou ochranou, ale novelou zákona vyhlášenou pod č. 199/2022 Sb. se doplnil § 5a, který dává
možnost MŠMT vydat toto opatření obecné povahy.
Z důvodu nedostatečného porozumění českému jazyku mají cizinci s dočasnou ochranou značně ztížen
přístup ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání, a to z důvodu nedostatečné znalosti českého
jazyka, ačkoliv by jinak měli předpoklady ke studiu.
K čl. I
K odst. 1
Zvláštní úpravy se vztahují na cizince s dočasnou ochranou.
Podle běžné úpravy v § 20 odst. 4 školského zákona se na žádost promíjí přijímací zkouška z českého
jazyka těm osobám, které „získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky“.
Opatřením obecné povahy se staví na jisto, že úlevy v rozsahu podle § 20 odst. 4 školského zákona se
budou vztahovat na všechny cizince s dočasnou ochranou. Vylučuje se tak situace, že by se na některé
cizince s dočasnou ochranou úlevy nevztahovaly, protože se účastnili vzdělávání v průběhu 2. pololetí
školního roku 2022/2023 (v základní škole nebo ve střední škole). Jak bylo uvedeno výše, Česká
republika vytvářela záměrně prostor pro okamžité zapojení příchozích do českého školství. Nebylo však
reálné, aby si v takto krátkém čase osvojili český jazyk na dostatečné úrovni. Tato skutečnost pak
nemůže tyto cizince znevýhodnit oproti těm cizincům, kteří do základní školy v ČR nechodili nebo do
ČR přišli později.
Uchazeč musí doložit doklad o dočasné ochraně společně s žádostí. V zásadě postačuje doložení prosté
kopie. Není však vyloučené, že tento cizinec bude právně postupovat přímo podle školského zákona
(§ 20 odst. 4), kdy musí doložit, že je „osobou, která získala předchozí vzdělání ve škole mimo území
ČR“, a doložení dokladu o dočasné ochraně tedy nebude v tomto případě nezbytné, jelikož bude
postupovat přímo podle školského zákona.
Není právní povinností podat tuto žádost společně s přihláškou. Na prominutí zkoušky podle tohoto
opatření obecné povahy se jinak uplatní všechna pravidla podle školského zákona a prováděcích
předpisů. Zkouška se promíjí na žádost uchazeče. Z jeho strany se tedy jedná o možnost výběru, zda ji
chce, nebo nechce konat. Škola úroveň znalosti českého jazyka v případě, kdy je prominuta zkouška
z českého jazyka, která je součástí kritérií přijímacího řízení, povinně ověřuje rozhovorem, při kterém
se zjišťuje, zda je uchazeč schopen se zapojit do vzdělávání se v daném oboru vzdělání (srov. s § 20
odst. 4 školského zákona).
K osvojování si základních znalostí českého jazyka ČR vytvořila podmínky ve formě zjednodušených
projektů (šablon) v Operačním programu Jan Ámos Komenský pro mateřské, základní, střední a vyšší
odborné školy: Šablony pro MŠ a ZŠ I, Šablony pro SŠ a VOŠ I. V loňském školním roce bylo možné
čerpat finanční prostředky na jazykové kurzy a adaptační skupiny pro cizince migrující z Ukrajiny,
4
v letošním školním roce pokračovala dotační výzva na podporu adaptačních skupin (pro děti mimo
vzdělávací systém). Podporu lze čerpat také prostřednictvím pravidel pro jazykovou přípravu cizinců
v základních školách nebo středních školách (viz vyhlášky č. 48/2005 Sb. nebo č. 13/2005 Sb.
v novelizovaném znění). Tyto nástroje tedy umožnily osvojování si českého jazyka tak, aby bylo možné
zapojení do vzdělávání v českých školách. Finanční podpora v roce 2022 byla pro adaptační skupiny
241 mil. Kč, pro jazykové kurzy 52 mil. Kč, pro prázdninové jazykové kurzy 4 mil. Kč, pro podzimní
adaptační skupiny: 87 mil. Kč.
K odst. 2
Tímto výrokem se stanoví obdobně, jako bylo pravidlo upraveno přímo zákonem č. 67/2022 Sb.,
možnost volby konání jednotné zkoušky z oboru Matematika a její aplikace jak v českém, tak
ukrajinském jazyce. Oproti proběhlému roku není již zařazena volba konání v jazyce anglickém, neboť
její využití bylo naprosto minimální.
Potřeba umožnit konání testu v ukrajinském jazyce vychází z předpokladu, že znalost českého jazyka
uchazečů není na takové úrovni, aby uchazeči zvládli matematickou nebo jinou terminologii potřebnou
pro přijímací test. Pro pochopení zadání je dobrá znalost českého jazyka předpokladem, který však na
dostatečné úrovni pro cizince s dočasnou ochranou neplatí. Viz například zadání slovní úlohy
z didaktického testu z 1. řádného termínu v roce 2022: „Domeček je vytvořen z pravidelného
čtyřbokého hranolu a kolmého trojbokého hranolu. Oba hranoly mají jednu stěnu společnou. Rozměry
čtyřbokého hranolu jsou 𝑥, 𝑥 a 20 cm. Podstavou trojbokého hranolu je pravoúhlý trojúhelník
s odvěsnami délek 6 cm a 8 cm.“ Neznalost odborných termínů znesnadňuje pochopení zadání
a možnost prokázat znalost matematiky a její aplikace.
Opatření vychází ze skutečnosti, že příchozí s dočasnou ochranou si neplánovali do České republiky
přijet a na konání přijímacích zkoušek v České republice se případně připravují mnohem kratší dobu
než běžní uchazeči. Písemný test z Matematiky a její aplikace má za cíl ověřovat znalosti z tohoto
oboru, ale nemožnost se připravit na zadání úloh v českém jazyce by reálně znepřístupnilo možnost
ucházet se (v rámci soutěže s ostatními uchazeči) o vzdělávání v českých středních školách.
Pokud má cizinec zájem konat tuto zkoušku v ukrajinském jazyce, pak musí takovou žádost připojit
k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole společně s dokladem o dočasné ochraně, a to podle termínů
ve školském zákoně. Nepožádá-li, pak koná zkoušku automaticky v českém jazyce.
K odst. 3
Stanoví se pravomoc školy zadat písemný test školní přijímací zkoušky v ukrajinském jazyce.
Podmínkou je, že uchazeč o zadání v ukrajinském jazyce požádá. V takovém případě se časový limit
zkoušky nenavyšuje.
V případě zkoušky zadané v českém jazyce má však automaticky (není nutné o toto žádat) časový limit
navýšen o 25 % a může použít překladový slovník. Tato uzpůsobení vychází ze shodných uzpůsobení,
které upravuje příloha č. 1 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů.
Za běžného stavu je pro uzpůsobení přijímací zkoušky pro osoby s jiným rodným jazykem podmínkou
doporučení ze školského poradenského zařízení. Tímto opatřením obecné povahy se uplatní úleva
plošně. S ohledem na předpokládané vyšší množství těchto uchazečů a omezené kapacity školských
5
poradenských zařízení lze předpokládat, že by běžný postup způsobil jejich nepřiměřené zatížení
v situaci, kdy je odborně důvodné úlevu těmto uchazečům poskytnout.
Informaci o tom, zda uchazeči-cizinci školní přijímací zkoušku můžou konat v ukrajinském jazyce, ředitel
školy zveřejní spolu s kritérii běžným postupem podle § 60 odst. 4 školského zákona. V případě oborů
vzdělání s talentovou zkouškou tak ředitel stanoví co nejdříve po vydání tohoto opatření.
Žádost připojuje cizinec k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole a k tomu doloží, že je osobou
s dočasnou ochranou.
K odst. 4
Jak bylo uvedeno u jednotlivých odstavců výše, uchazeč-cizinec musí doložit doklad o dočasné ochraně
společně s žádostí. V zásadě postačuje doložení prosté kopie.
K čl. II – Účinnost
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce.
Poučení
Proti tomuto opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.
Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------