Hledat

Drobečková navigace

Zápis do 1. ročníku > Pro rodiče > Mimořádné opatření

Na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je škola

od 11. 3. 2020

do odvolání 

UZAVŘENA

 Aktuální informace k situaci budou postupně poskytnuty na stránkách školy.

Žáci mají s platností od 11. 3. 2020 odhlášeny obědy. Po ukončení opatření a návratu do školy budou mít žáci obědy automaticky přihlášeny.

Poznámka:

Toto prohlášení lze použít pro případnou žádost rodiče o OČR na dítě do 10 let.

Mgr. Lada Morávková, ředitelka ZŠ Dašice

 

mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich-_strednich_a_vysokych_skol_od_11.3.2020

Stanovisko ČSSZ k situaci ve výplatách dávek nemocenského pojištění

ČSSZ_žádost_o_ošetřovné - formulář

info_pro_rodiče_-_potvrzení_o_uzavření_školy_pro_zaměstnavatele

-------------------------------------11. 3. 2020---------------------------------------- 

Vážení rodiče,

od pátku 13. 3. budou na stránkách školy umísťovány studijní materiály (včetně instrukcí k práci s nimi) pro jednotlivé třídy za konkrétní předměty. Prosím o Vaši součinnost v zajištění plnění zadaných úkolů tak, aby žáci měli možnost zvládnout vzdělávací náplň ŠVP na tento školní rok.

Děkuji předem za Vaši spolupráci. Mgr. Lada Morávková

------------------------------13. 3. 2020-----------------------------------------

Vážení rodiče,

dnes jsou na stránky školy přidány studijní materiály pro naše žáky....ZDE....
Vypracovaná zadání, pokud mají žáci možnost, posílají zpět (oskenované, ofocené, jako prezentaci v elektronické podobě) vyučujícím na jejich pracovní e-maily (viz. Základní informace školy). Je možné založit dětem novou emailovou adresu, ve které bude na začátku obsaženo slovo „skola“ a která bude použita pouze k tomuto účelu. Na samotné práci musí být jméno a příjemní žáka.

Žáci si budou zpracované materiály uchovávat tak, aby je měli s sebou po návratu do školy.

V případě, kdy si dělají výpisky nebo dostávají prezentaci s novu látkou, se po návratu do školy budeme zabývat už pouze vysvětlením nejasností, nebudeme znovu učivo vykládat.

Studijní podklady budou přidávány postupně - vždy ve čtvrtek na další týden.

K rozšíření studijních pokladů je možné využít i třídní skupiny, pokud je žáci mají založené.

Sešity (včetně pracovních) si žáci nechávají u sebe, vypracovaná zadání budou předmětem kontroly po návratu do školy.

Pokud jste dali třídním učitelům ke komunikaci mailové adresy, mohou jich TU v současné situaci využít k zasílání zadání práce pro Vaše děti.

Děkuji velmi za Vaši spolupráci a věřím, že společně zvládneme i tuto formu vzdělávání.

13. 3. 2020 Lada Morávková, ředitelka ZŠ Dašice

------------------------------------------16.3.2020-----------------------------------------

Vážení rodiče,

vzhledem k dlouhodobému uzavření školy jsem byla nucena zrušit všechny školy v přírodě až do konce školního roku. Vy, kteří jste zaplatili zálohu nebo celou částku na tento pobyt, dostanete po návratu prostřednictvím Vašich dětí k vyplnění žádost o navrácení financí na Vámi uvedený účet. Bohužel nám pravidla účetnictví nedovolují vrátit finance bez této žádosti.

Děkuji za pochopení.                                                

Lada Morávková, ředitelka školy

----------------------------------18.3.2020------------------------

Vzhledem k vyhlášení celorepublikové karantény je školní jídelna do odvolání uzavřena i pro cizí strávníky.
Aktuální informace sledujte na webové stránce školy.

Eva Růžičková, vedoucí školní jídelny

------------------------------23.3.2020-----------------------

Jak s dětmi doma situaci zvládnout?

Milí rodiče, dovedeme si představit, že dnes, kdy čelíme nákaze koronavirem, neprožíváte jednoduché období. Musíte zajistit chod domácnosti, vést děti při domácím vyučování, a do toho mnoho z Vás pracuje z domova. Posíláme Vám pár doporučení, jak tento čas zvládnout co nejlépe.

Více na adrese: https://blog.linkabezpeci.cz/koronavirus-jak-s-detmi-doma-situaci-zvladnout/

-------------------------------27.3.2020-------------------------

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Více se dočtete ZDE .

----------------------3.4.2020------------------------

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY OHLEDNĚ HRAZENÍ STRAVNÉHO

Tato informace se týká těch rodičů, kteří platí stravné bankou.

Inventurou stravného bylo zjištěno, že většina z Vás, kteří posíláte pravidelné platby – zálohy na stravné, má k dispozici na účtu školy částky postačují na 2 měsíce školní docházky, tj. na měsíc květen a červen 2020, a může tedy ode dne 6. 4. 2020 zrušit svoje příkazy k úhradě nastavené v bance. Ti z Vás, kteří mají zde na účtu zůstatky menší, budou na tuto skutečnost upozorněni emailem nebo telefonicky.

Závěrečné vyúčtování stravného potom proběhne tak, jak máme stanoveno Řádem školní jídelny, tj. v průběhu měsíce července 2020, kdy budou případné přeplatky vráceny.

Eva Růžičková, vedoucí školní jídelny

-----------------------------------------------8.4.2020 --------------------------------------

Vážení rodiče,
pokud byste potřebovali zajistit donášku podkladů k domácí přípravě pro své děti, napište na mailovou adresu: moravkova.lada@zsdasice.cz případně volejte na telefonní číslo 739593160. Donášku zajišťují paní asistentky, materiály přednostně vhodí do schránky. 

Lada Morávková

-----------------------------------------23.4.2020-------------------------------

UPOZORNĚNÍ ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

S platností od 4. 5. 2020 obnovuje školní jídelna vaření pro veřejnost z okénka. Cena jednoho oběda je 71 Kč.  Stravné v hotovosti se bude vybírat ve čtvrtek 30. 4. 2020 v  9 – 10 h. Podmínky výdeje stravy a další informace každý den v 8 – 11 h. na č. telefonu 466 951 090.

                                                                           Eva Růžičková, vedoucí ŠJ

---------------------27.4.2020------------------

Vážení rodiče, 
do konce dubna má MŠMT sdělit instrukce k tomu, jak má vypadat výuka žáků od 25. května 2020.  Po obdržení upřesňujících podkladů zpracujeme informace o organizaci výuky i pro veřejnost a v první polovině května je zveřejníme na stránky školy.
Mgr. Lada Morávková

 

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah

 ---------------------28.4.2020------------------------------

Vážení rodiče, 
v nejbližší době se na Vás obrátí třídní učitelé prvního stupně naší školy s dotazem, zda zapojíte své děti do procesu výuky od 25. 5. 2020. Školní docházka není povinná, žáci by měli být v menších skupinách (ideálně do 15 dětí). Je možné přihlásit děti také ke školnímu stravování - pouze ty děti, které budou chodit do školních skupin. Ostatní žáci, kteří budou pokračovat v distanční formě vzdělávání, se mohou k odběru obědů přihlásit také, ale musí platit plnou cenu odebraného oběda. Dále je možné umístit dítě do školní družiny. 

Jakmile budou určeny konkrétní podmínky realizace vzdělávání, budete opět informováni prostřednictvím webových stránek školy.

Děkuji za spolupráci.   Lada Morávková

-----------------------4.5.2020-----------------------

Příprava na přijímací zkoušky - 9. ročníky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Příprava probíhá na základě dobrovolnosti. Příprava žáků konajících přijímací zkoušky v současnosti probíhá distanční formou. Stejným způsobem bude probíhat i nadále včetně případných online konzultací po individuální nebo skupinové domluvě s vyučujícím až do termínu přijímacích zkoušek. Souběžně s tím bude probíhat příprava přímo ve škole dle následujícího harmonogramu a pravidel.

Informace k přípravě na přijímací zkoušky

příloha_čestné_prohlášení.pdf

--------------------11.5.2020-----------------------------

Vážení rodiče, 
níže přikládám dokumenty vydané MŠMT, které se týkají otevírání základních škol a pravidel klasifikace za 2. pololetí školního roku. 
Zákonní zástupci žáků 1. stupně ZŠ Dašice mohou své děti přihlásit ke školní docházce nejdéle do 18. 5. 2020 - viz příloha č. 1 Základní podmínky provozu - I. stupeň 
Přihlášku je možné zaslat do školy: 
1. oskenovanou s podpisem emailem na adresu zsdasice@volny.cz, 
2. zaslat stejným způsobem na adresu třídních učitelů, kteří budou tyto informace také rozesílat,
3. vhodit do schránky školy v zalepené obálce,
4. zaslat datovou schránkou s elektronickým podpisem (číslo datové schránky školy: M3wnhvi). 

 

Při nástupu k výuce musí žáci odevzdat Čestné prohlášení - viz příloha č. 2. Bez tohoto dokumentu nebude možné dítě do školní skupiny zařadit. 
Organizace výuky bude vycházet z níže přiloženého dokumentu Ochrana zdraví a provoz základních škol do konce školního roku 2019/2020.
Děkuji velmi všem rodičům za spolupráci při předběžném zjišťování počtů žáků, kteří ke vzdělávání od 25. května 2020 nastoupí. Díky takto získaným informacím bude možné organizaci dopolední a odpolední činnosti zpracovat. 
Základním principem doporučení je zachovat po celý den stejné skupiny žáků a zamezit vzájemnému kontaktu žáků z různých školních skupin. 
Ranní družina bohužel v tomto režimu není možná.
Žáci budou nastupovat k výuce postupně. (Přesný rozvrh, v jakém čase bude která skupina začínat, bude zveřejněn po ukončení možnosti přihlásit děti ke školní docházce). Předpokládaný začátek nástupu první skupiny je v 7.10 (první ročník). Další skupiny budou následovat pravděpodobně s odstupem 10 minut. 
Před dobou shromáždění bude na svoji skupinu na stanoveném místě čekat určený pedagog, který děti odvede do šatny a do třídy. 
Nebude zachován současný rozvrh hodin. Budou stanoveny časy přestávek a časy, kdy budou žáci odcházet na oběd (pokud k němu budou přihlášeni). 
Po odchodu na kroužek není možný návrat dítěte do družinové skupiny. 
Před budovu školy musí žák přijít v roušce. Na jeden den je nutné vybavit dítě dvěma čistými rouškami a dvěma igelitovými sáčky, do kterých bude možné roušku odložit. 
O tom, zda budou mít žáci roušku během výuky, rozhoduje vyučující. Při skupinové práci ve třídě v případě, že nebude u činnosti dodržena doporučená vzdálenost mezi žáky (2 - 1,5 metru) a při opuštění třídy žáci musí mít ústa a nos zakryté rouškou. 
Žáci budou pod dohledem pedagogů provádět během pobytu ve škole pravidelnou desinfekci rukou.
 
Vzhledem k neustálému vývoji situace v oblasti ochrany zdraví občanů České republiky je možné, že budou i tato pravidla ještě upravena. 
Za ZŠ Dašice Mgr. Lada Morávková
 
----------------------14.5.2020----------------------------

Vážení zákonní zástupci,

na začátku kalendářního roku bylo avizováno ředitelské volno v termínu 29. - 30. 6. 2020 z důvodu plánované rekonstrukce dvou učeben informatiky na 1. patře školy. Vyhlášení ředitelského volna se nemění, je projednáno a doporučeno zřizovatelem ZŠ Dašice. Vysvědčení tedy naši žáci obdrží v pátek 26. 6. 2020, to bude poslední školní den ve druhém pololetí 2019/2020.

 

Obědy pro žáky, kteří nastoupí k 25. 5. 2020 ke školní docházce a kteří budou mít oběd přihlášený, zajišťuje běžnou formou stravování (teplé jídlo) za dodržení zpřísněných hygienických podmínek školní jídelna. Oběd je nutné přihlásit dítěti individuálně u vedoucí školní jídelny paní Růžičkové, tel.: číslo: 466 951 090, mail: jidelna.dasice@seznam.cz.

Mgr. Lada Morávková

------------------------------20.5.2020-----------------------

Vážení rodiče, 
od 25. 5. 2020 bude částečně obnovena výuka na ZŠ Dašice. Na základě doporučení Ministerstva školství ČR byla zpracována organizace dopoledních a odpoledních skupin. Jednotlivé skupiny budou nastupovat k dopoledním vzdělávacím blokům postupně, tak abychom předešli v co možná nejvyšší míře setkávání dětí z různých skupin. Tomuto základnímu principu byla přizpůsobena organizace celého pobytu žáků ve škole. Kromě této přímé výuky bude i nadále probíhat distanční výuka pro ty žáky, kteří do školy nenastoupí. Zadávaní práce bude pokračovat ve stávajícím režimu - na stránky školy pro jednotlivé ročníky vždy nejpozději ve čtvrtek. 

Příloha:
Organizace dopoledních a odpoledních skupin ZŠ Dašice s platností od 25. 5. 2020

Řád školní jídelny v době pandemie COVID19 platný od 25. 5. 2020 do odvolání

Dodatek_k_provoznímu_řádu_-_cizí_strávníci


Za ZŠ Dašice Lada Morávková

--------------------------2.6.2020-------------------

Vážení rodiče,

na základě dalších uvolnění mohou od 8. 6. 2020 nastoupit ke vzdělávání žáci 2. stupně ZŠ. Děkuji Vám za spolupráci s třídními učiteli při zjišťování zájmu o nástup Vašich dětí do školy. Na základě zjištěných údajů mohla být zpracována organizace výuky do konce školního roku. Před nástupem ke vzdělávání musí žák odevzdat Čestné prohlášení s aktuálním datem - viz příloha. Bez tohoto dokumentu není možné dítě k výuce přijmout. V případě absence je nutné dítě omluvit (mailem, telefonicky) s uvedením důvodu absence. Informace hygienických a bezpečnostních pravidlech jsou uvedeny v dokumentu „Hygienická opatření školy“ a „Pokyn ředitele školy k provozu školy“.

Výuka bude probíhat podle níže přiloženého rozvrhu. Každá třída (skupina) bude mít vyučování dva dny v týdnu. Výuka bude probíhat v blocích a bude zaměřena na hlavní vyučovací předměty (opakování, dovysvětlení distančně probrané látky, dokončení náplně vzdělávání pro tento školní rok) a každá skupina má do rozvrhu zařazenou jednu třídnickou hodinu.

Každý žák musí mít na den dvě roušky a dva neprodyšné sáčky. Pohyb mimo třídu bude velmi omezený a žáci musí ve společných prostorách školy používat roušku.

Pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo na oběd do školní jídelny, musíte jej individuálně na obědy přihlásit (u vedoucí školní jídelny mailem nebo telefonicky) nejdéle do čtvrtku 4. června, a to pouze na dny, kdy bude dítě na výuce. Žáci 2. stupně půjdou na oběd po ukončení výuky.

Ve dnech 10. a 11. 6. 2020 proběhnou společné rodičovské schůzky. Na schůzku může přijít pouze jeden zákonný zástupce dítěte, je nutné dodržovat rozestupy a mít ve škole zakrytá ústa a nos rouškou. Ve středu 10. 6. 2020 budou mít rodičovské schůzku třídy: 1.B, 5. třída (1. slupina 16.30, 2. skupina 17.00), 6.B, 7.A a 9. třída. Začátek schůzky je od 17.00 hodin. Ve čtvrtek 11. 6. 2020 proběhne rodičovská schůzka tříd 1.A, 2. třídy (1. skupina od 15.00, 2. skupina od 17.00), 3.A, B, 4.A, B, 6.A, 7.B a v 8. třídě se začátkem v 17.00 hodin.

V rámci třídních schůzek budou rodiče seznámeni s vyúčtováním školních aktivit (kroužky, školní družina, stravování a záležitosti jednotlivých tříd) a s klasifikací za 2. pololetí školního roku 2019 - 2020.

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude dál pokračovat distanční forma výuky. Poslední zadání k domácí přípravě bude na stránky školy umístěno ve čtvrtek 11. 6. 2020 a odevzdáno musí být nejdéle do středy 17. 6 2020, aby mohli vyučující zpracované zadání opravit a vrátit žákům. Klasifikace bude uzavřena k 19. 6. 2020.

Za ZŠ Dašice Mgr. Lada Morávková

informace_pro_rodiče_2._stupeň_od_8._6._2020

organizace_výuky_červen_2020

Hygienická_opatření_školy

příloha_čestné_prohlášení

Pokyn_provoz_-_ZŠ_-25._5._2020

 

--------------------------------9.6.2020----------------------------------------

Vážení rodiče,

na konci školního roku obdržíte vyúčtování stravného. U dětí, které chodily v době před uzavřením škol do školní družiny, bude jeho součástí částka 300 Kč - vrácení platby za školní družinu. Na rodičovských schůzkách dostanete informaci o vyúčtování stravného a budete se rozhodovat, zda převedete přeplatek na nový školní rok, nebo zda si necháte přeplacenou částku vrátit. Mějte na paměti, že součástí přeplatku za stravné bude i výše uvedená částka 300 Kč jako vratka za měsíce duben, květen a červen 2020 za školní družinu.

Za ZŠ Dašice Lada Morávková