Informace výchovné poradkyně

Jméno a příjmení (titul):  Mgr. Světla Svatoňová

Funkce:                             učitelka, výchovná poradkyně

Kontakty:

 • email: zsdasice@volny.cz
 • tel ZŠ: 466 951 644
 • tel PPP Pardubice: 466 410 327
 • UP IPS: 950 144 323
 • Linka bezpečí: telefonická pomoc dětem: 116 111, rodičům: 840 111 234
 • Bílý kruh bezpečí: nonstop pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313, obětem kriminality: 257 317 110, poradna PARDUBICE: 732 923 462
 • Pyramida Pardubice: 466 680 338

                       

Konzultační hodiny pro školní rok 2017/2018:

 • pondělí – 12.15 – 13.00 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • čtvrtek – 8:30 – 10.20 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • pro rodiče individuálně předem sjednané termíny (telefonicky či písemně) dle potřeby
 • konzultační hodiny Mgr. Z. Matouškové na ZŠ dle domluveného harmonogramu (viz rozpis), popřípadě po vzájemné dohodě a podle potřeby konzultace možná iv jiném termínu

Konzultační hodiny Mgr. Zdeny Matouškové na ZŠ ve školním roce 2017/2018:

- 1. pololetí školního roku: úterý:  26.9., 31. 10., 22. 11., 16. 1.

- 2. pololetí školního roku: úterý: 13.2., 20.3., 17. 4., 22. 5.

 

Dokumentace

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy v dokumentacích u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

 1. Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠM. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 1. Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 1. Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací ( rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 1. Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- úzce spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou 

 1. Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a  akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školskou výstavu Schola Bohemia

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

  

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM  ŘÍZENÍ ve školním roce 2017/2018: 

- uchazeči, tj. vycházející žáci mají možnost podat si DVĚ přihlášky

- přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s pololetním vysvědčením, prospěch na obou přihláškách žákům vyplní tř. učitelka/ učitel

- za pomoci výchovné poradkyně si žáci vyplní ve škole vzor formuláře přihlášky

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

- uchazeč musí ODEVZDAT přihlášky (lze poslat DOPORUČENĚ poštou) na SOŠ, SOU a na gymnázia !DO! 1. 3. 2018, v případě přihlášky do oborů s TALENTOVOU zkouškou do 30. 11. 2017

- TERMÍNY a KRITÉRIA přijímacího řízení na střední školy a na konzervatoře pro školní rok 2017/18 jsou UVEDENA v PREZENTACI KÚ Odboru školství Pardubického kraje (viz NÍŽE)

- výchovná poradkyně ZŠ podá zákonným zástupcům potřebné informace k přijímacímu řízení na škole při konzultačním odpoledni dne 11.1. 2018 od 17.hodin v učebně 9.třídy (v případě ZMĚNY dostanou žáci informaci k času od výchovné poradkyně prostřednictvím ŽK)

- PŘIJÍMACÍ řízení PROBÍHÁ za PODMÍNEK, které byly naposledy upraveny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb.:

- v PLATNOSTI pro školní rok 2017-2018 zůstává PODÁVÁNÍ DVOU přihlášek

- VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ SEZNAMU přijatých uchazečů NEJDŘÍVE 30. 4. 2018 a v dalších kolech bez zbytečného odkladu

- ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům

- po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem přijatým uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů ode dne oznámení o PŘIJETÍ

-možnost uplatnění zápisového lístku JEN JEDNOU -! VÝJÍMKOU jsou DVA případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek VZÍT ZPÁTKY pro UPLATNĚNÍ na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání bez talentové zkoušky (podle novely školského zákona č. 82/5015 Sb.)

- talentové zkoušky na umělecké obory a sportovní gymnázia proběhnou v lednu 2018

- podrobnější INFORMACE jsou uvedeny v materiálu „INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ve školním roce 2015/2016“ ZVEŘEJNĚNÉM na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/prijimani-dostrednich-skol-a-konzervatori-ve-skolnim-roce

- KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ POVINNÝCH přijímacích zkoušek ve školním roce 2017-2018- viz PREZENTACE KÚ Odboru školství Pardubického kraje

 - v LEDNU 2018 budou zákonným zástupcům vycházejících žáků rovněž vydány zápisové lístky (občanský průkaz vzít s sebou), TERMÍN a ČAS vydávání na ZŠ podá VP prostřednictvím žákovských knížek žáků, žákům, kteří již mají občanský průkaz může být vydán  ZÁPISOVÝ LÍSTEK oproti občanskému průkazu

- vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od VP -volba povolání bude rovněž průběžně řešena v hodinách výchovy k občanství

- v průběhu 1. pololetí se žáci 9. ročníku zúčastní exkurze na IPS Úřadu práce v Pardubicích a dále budou v případě zájmu a podle možností ZŠ zorganizovány exkurze na vybrané SŠ, SOU

 - VP bude vycházející žáky průběžně informovat o odkazech, na nichž budou uvedeny aktuální informace, týkající se přijímacího řízení a o kritériích přijímacího řízení a také je seznámí s prezentacemi KÚ Odboru školství (viz níže uvedené prezentace)

 

NEPŘIJETÍ uchazeče:

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 

S volbou povolání  mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 

Úřad práce - Informační a poradenské středisko pro volbu po volání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

-  „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)

- besedy pro žáky 9., popř. 8. ročníku (organizuje a objednává výchovná poradkyně ZŠ-žáci 9.ročníku se gtéto besedy zúčastní v rámci vyučování v úterý 23.1.2018

 

Další akce ÚP:

- IDEON – výstava Schola Bohemia - prezentace SOŠ, SOU a oborů – listopad 2017

- Úřad práce v Pardubicích - výstava škol a oborů pro žáky z nižších ročníků ZŠ-prosinec 2017

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na:

 • MSMT.cz („Přijímání na SŠ a konzervatoře “)
 • cermat.cz („Přijímací zkoušky na SŠ “, zde bude také zveřejněn seznam SŠ z jiných krajů ČR)
 • klickevzdelani.cz
 • na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje („Přijímací řízení na SŠ “

Aktuální informace VP týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

 • Každý žák OBDRŽEL od výchovné poradkyně 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních oborů) a leták Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřad práce v Pardubicích (= uvedené akce pro vycházející žáky)

Přihlášky na SŠ:

Prihlaska_SS_2017_denni.xlsx

Prihlaska_SS_2017_denni.pdf

Prihlaska_SS_2017_talent.pdf

Prihlaska_SS_2017_talent.xlsx

 

Aktuální PREZENTACE Odboru školství Pardubického kraje:

prijimaci_rizeni_ve_sk_roce_2018-2019.ppt

Stipendia_17.ppt

Vysledky MZ_2017.ppt

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg

VYUČ. HODINY

1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

ODHLÁŠENÍ OBĚDŮ

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz