Informace výchovné poradkyně

Jméno a příjmení (titul):      Mgr. Světla Svatoňová

Funkce:                                 učitelka, výchovná poradkyně

Kontakty:

 • email: zsdasice@volny.cz
 • tel ZŠ: 466 951 644
 • tel PPP Pardubice: 466 410 327
 • UP IPS: 950 144 323
 • Linka bezpečí: telefonická pomoc dětem: 116 111, rodičům: 840 111 234
 • Bílý kruh bezpečí: nonstop pomoc obětem domácího násilí: 251 511 313, obětem kriminality: 257 317 110, poradna PARDUBICE: 732 923 462
 • Pyramida Pardubice: 466 680 338

                       

Konzultační hodiny pro školní rok 2016/2017:

 • pondělí – 14.05 – 14.45hod. – pro rodiče i žáky školy
 • čtvrtek – 9.30 – 10.20 hod. – pro rodiče i žáky školy
 • pro rodiče individuálně předem sjednané termíny (telefonicky či písemně) dle potřeby
 • konzultační hodiny Mgr. Z. Matouškové na ZŠ dle domluveného harmonogramu (viz rozpis), popřípadě po vzájemné dohodě a podle potřeby konzultace možná iv jiném termínu

 

Konzultační hodiny Mgr. Zdeny Matouškové na ZŠ ve školním roce 2015/2016:

1. pololetí školního roku:

úterý: 27. 9., 18. 10., 22. 11., 4. 1.

2. pololetí školního roku:

úterý: 7. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5.

 

Dokumentace

Odborné zprávy o žácích v poradenské péči jsou uloženy v dokumentacích u výchovné poradkyně.

 

NÁPLŇ PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE:

Vymezení náplně práce výchovného poradce zákony:

- náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

- výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu

 

Péče o žáky s výukovými potížemi:

- ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy

- zajišťuje případné vyšetření v PPP, SPC

- pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická speciálně-pedagogická vyšetření

- má přehled o evidenci integrovaných žáků ve škole

- metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 

Péče o žáky s výchovnými problémy:

- v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost

- dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)

- spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SPC, OSPOD, ÚP IPS…)

 

Další metodická a informační činnost:

- předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům

- informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších porad. službách v regionu (Úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky. aj.)

- poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole

- navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák)

- poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

- spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí

- úzce spolupracuje s metodikem prevence RNDr. Annou Stránskou

 

 Volba povolání

- poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče

- informuje o studijních možnostech

- pomáhá při vyplnění a odeslání přihlášek ke studiu

- zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

JAK SI VYBRAT SPRÁVNÉ POVOLÁNÍ

- na základní škole studovat s co nejlepším prospěchem

- rozvíjet své záliby a zájmové aktivity

- průběžně o budoucím povolání hovořit s rodiči, učiteli a s výchovnou poradkyní

- vycházející žáci navštíví v případě zájmu s výchovnou poradkyní ÚP IPS v Pardubicích a zúčastní se vybraných exkurzí

- sledovat informační letáky, kde jsou průběžně zveřejňovány aktuální nabídky škol a akcí (Dny otevřených dveří středních škol a učilišť…)

- ve škole na počítači vyhledávat možnost budoucího studia

- individuálně navštívit školskou výstavu Schola Bohemia

- při výběru školy nebo učiliště přihlížet k dosaženému prospěchu v 8. ročníku a v 1. pol. 9. ročníku

 

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM  ROCE 2016/2017: 

- uchazeč má možnost podat si DVĚ přihlášky

- přihlášky se základními údaji OBDRŽÍ žák na naší škole společně s vysvědčením

- za pomoci výchovné poradkyně si žák vyplní vzor formuláře přihlášky

- škola potvrzuje studijní výsledky žáka z obou pololetí 8. a z prvního pololetí 9. ročníku, případně žák může u přijímacího řízení předložit ověřená vysvědčení

- základní školy již neposílají přihlášky hromadně, jejich doručení je na zákonných zástupcích

- uchazeč ODEVZDÁ přihlášku OSOBNĚ na SŠ, SOU a na G do 1.3.2017 (! pozor ZMĚNA!), v případě přihlášky do oborů s TALENTOVOU zkouškou do 30. 11. 2016

- termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích zkoušek a talentových zkoušek)stanoví školský zákon č. 671/2004 Sb. !!! ve školním roce 2016/17 dochází k NOVELE tohoto zákona (zákon č. 178/2016 Sb. , s účinností od 1.9.2016 !!! NOVÁ vyhláška č. ?/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách NAHRAZUJE vyhlášku č. 671/2004 Sb.

- !!! upozorňuji rovněž na NOVÉ tiskopisy PŘIHLÁŠEK !!!

- ZPŮSOB vyplňování NOVÝCH tiskopisů přihlášek bude VČAS VYSVĚTLEN !!!

- v PLATNOSTI jako v uplynulém školním roce tak ZŮSTÁVÁ zejména možnost PODÁNÍ jen DVOU přihlášek v PRVNÍM kole přijímacího řízení (v DALŠÍCH  kolech POČET přihlášek NENÍ omezen), VYHLÁŠENÍ výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u PŘIJATÝCH uchazečů formou VYDÁNÍ SEZNAMU přijatých uchazečů NEJDŘÍVE 22. 4. 2017 a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, ZASÍLÁNÍ PÍSEMNÉHO rozhodnutí JEN NEPŘIJATÝM uchazečům, po vyhlášení výsledků POTVRZOVÁNÍ zájmu o školu ZÁPISOVÝM lístkem přijatým uchazečem DO 10 PRACOVNÍCH dnů ode dne oznámení o PŘIJETÍ a možnost uplatnění zápisového lístku JEN JEDNOU

- VÝJIMKOU UPLATNĚNÍ zápisového lístku PODRUHÉ jsou DVA případy, kdy uchazeč MŮŽE ZÁPISOVÝ lístek VZÍT ZPÁTKY pro UPLATNIT ho na DRUHÉ škole, a to, když:

1) bylo úspěšné jeho ODVOLÁNÍ

2) uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl PŘIJAT do oboru vzdělání bez talentové zkoušky

- také ZŮSTÁVÁ v PLATNOSTI  TERMÍN pro přijímací zkoušky v PRVNÍM kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s TALENTOVOU zkouškou od 2. do 15. ledna 2017 a do oborů vzdělání KONZERVATOŘÍ od 15. do 31. ledna 2017

- KONKRÉTNÍ podmínky KONÁNÍ POVINNÝCH a letos POPRVÉ !!! JEDNOTNÝCH přijímacích zkoušek a VŠECHNY úpravy a ZMĚNY ve školním roce 2016/2017 najdete v prezentaci- viz NÍŽE:

prijimaci_rizeni_ve_sk_roce_2018-2019

Stipendia_17

vyhlaska_353_prijimaci_rizeni

- tato prezentace je k dispozici i na webových stránkách Odboru školství Pardubického kraje

- KRITÉRIA přijímacího řízení, stanovená ředitelem SŠ, SOU, budou vyhlášena do 31. 1. 2017(většinou na webových stránkách SOŠ, SOU a G)

- v LEDNU 2017 podá výchovná poradkyně v rámci konzultačního odpoledne a třídních schůzek na ZŠ rodičům vycházejících žáků informace k přijímacímu řízení a k VYPLŇOVÁNÍ  přihlášek, které se budou VYPLŇOVAT novým ZPŮSOBEM !!!, rodičům budou rovněž vydány zápisové lístky (občanský průkaz vzít s sebou)

- vycházející žáci budou informace k přijímacímu řízení dostávat průběžně či individuálně od výchovné poradkyně, která bude úzce SPOLUPRACOVAT s TU

- v průběhu 1. pololetí se žáci 9. ročníku zúčastní exkurze na IPS Úřadu práce v Pardubicích a dále budou podle možností ZŠ případně zorganizovány exkurze na vybrané SŠ, SOU

 • PROTI rozhodnutí ředitele střední školy nebo učiliště o NEPŘIJETÍ  ke studiu MŮŽE žák nebo jeho zákonný zástupce podat DO 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí ODVOLÁNÍ  k Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu.
 • Odvolání se podává PROSTŘEDNICTVÍM ředitele střední školy nebo učiliště.

ODVOLÁNÍ by mělo OBSAHOVAT:

- označení správního orgánu, jemuž je určeno

- jméno a příjmení žáka, datum a místo narození

- název školy, kód a název učebního nebo studijního oboru

- důvod nepřijetí uvedený ředitelem střední školy

- důvody odvolání datum a podpis zákonného zástupce žáka

 

S volbou povolání vám mohou pomoci tyto internetové stránky:

www.volbapovolani.cz

http://portal.mpsv.cz/

www.pardubickykraj.cz

www.infoabsolvent.cz

http://www.istp.cz/

 

Aktuální informace, týkající se volby povolání a přijímacího řízení:

 • Každý žák OBDRŽÍ od VP 1 ATLAS ŠKOLSTVÍ (= seznam škol a studijních oborů)

-VP bude vycházející žáky informovat o stránkách MPSV a o odkazech, na nichž budou uvedeny aktuální a důležité informace, které se budou týkat přijímacího řízení a o kritériích přijímacího řízení, zároveň bude s žáky probrána PREZENTACE KÚ PARDUBICKÉHO KRAJE

 

Úřad práce - Informační a poradenské středisko pro volbu po volání (IPS) připravuje pro vycházející žáky tyto programy:

- „Chci být vojákem“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Chci být policistou“ – nutno se předem objednat, mohou se účastnit i rodiče

- „Půjdu do zaměstnání“ (je určeno pro žáky, kteří se nikam nehlásili a nebyli přijati)

Další akce ÚP:

- IDEON – výstava Schola Bohemia- prezentace SOŠ, SOU a oborů – listopad 2017

- Úřad práce v Pardubicích - výstava škol a oborů pro žáky z nižších ročníků ZŠ

Všechny TERMÍNY výše uvedených akcí jsou k dispozici na stránkách ÚP IPS Pardubice a žákům byly sděleny VP v rámci předávání materiálů a informací.

 

AKTUÁLNÍ informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na:

 • MSMT.cz („ Přijímání na SŠ a konzervatoře “)
 • cermat.cz („ Přijímací zkoušky na SŠ “, zde bude také zveřejněn seznam SŠ z jiných krajů ČR)
 • klickevzdelani.cz
 • na webových stránkách ŠKOLSKÉHO PORTÁLU Pardubického kraje („ Přijímací řízení na SŠ “

 

Na adrese http://portal.mpsv.cz/ jsou  k dispozici adresy, na kterých je možné získat další důležité informace k přijímacímu řízení:

Užitečné adresy:

http://portal.mpsv.cz/
http://www.atlasskolstvi.cz/
http://www.vysokeskoly.cz/
http://www.istp.cz/, http://www.noveistp.cz/
http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.nvf.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.eu-dat.cz/
http://www.msmt.cz/, www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
http://www.vstupnatrhprace.cz/
http://www.budoucnostprofesi.cz/
http://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana
http://www.klickevzdelani.cz/

 

Školy a obory

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

 

Důležitá informace

AKTUALNÍ informace pro PŘIJÍMACÍ řízení PRO ŠKOLNÍ rok 2016/2017:

Vyšla nová vyhláška k přijímacímu řízení a byly zveřejněny nové tiskopisy  přihlášek ke vzdělávání na SŠ - viz aktualizovaná prezentace k přijímacímu řízení. 

vyhlaska_353_prijimaci_rizeni 

Jedná se o důležitou informaci, a sice že přihláška ke vzdělávání musí být již 1. března (resp. 30. listopadu) doručena řediteli vybrané střední školy, nestačí ji dát v uvedeném termínu na poštu.

V textu vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání najdete na konci novou podobu zápisového lístku.

Nové formuláře přihlášek a vysvětlivky k nim jsou ke stažení zde:

https://
www.klickevzdelani.cz/Management-škol/Ředitelna/Přijímací-řízení-na-SŠ/ID/
29058/Vyhlaska-o-prijimacim-rizeni-a-nove-tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani


(https://www.klickevzdelani.cz/Management-%C5%A1kol/%C5%98editelna/P%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD-%C5%99%C3%ADzen%C3%AD-na-S%C5%A0/ID/29058/Vyhlaska-o-prijimacim-rizeni-a-nove-tiskopisy-prihlasek-ke-vzdelavani)
nebo zde http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-
prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelava
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v)


petra.pospisilova@pardubickykraj.cz
(mailto:petra.pospisilova@pardubickykraj.cz)

Menu

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=864176

olej.jpg

plakat-1_4-barevny-b7aac[1].jpg

OVOCE-~1.PNG

logo_les_ve_škole.jpg


ZVONĚNÍ
1. 07.40 - 08.25
2. 08.35 - 09.20
3. 09.40 - 10.25
4. 10.35 - 11.20
5. 11.30 - 12.15
6. 12.25 - 13.10
7. 13.15 - 14.00
8. 14.05 - 14.50

JÍDELNÍČEK

http://www.zsdasice.cz/index.php?nid=5644&lid=CZ&oid=2104176

MĚSTO DAŠICE

www.Dasice.cz